LOGO Program regionalny Unia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowj VIII: Infrastruktura społeczna,
Działania 8.3: Ochrona zdrowia,
Typu projektu: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Nr projektu 14/09-WND-RPLU.08.03.00-06-057/09
Umowa o dofinansowanie nr 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-057/09-00-0346 z dnia 19-08-2010

Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość 3 340 751,30 zł brutto

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :

2 839 638,60 zł brutto

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Zadanie nr 1 – informatyzacja SPZOZ w Parczewie i zakup sprzętu komputerowego i sieciowego.
Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Zadanie nr 1:
-         Komputery na stanowiska robocze – 82 szt.
-         Drukarki laserowe – 61 szt.
-         Drukarki kodów kreskowych – 2 szt.
-         Czytniki kodów kreskowych – 12 szt.
-         Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią elektryczną
-         Moduły oprogramowania sytemu informatycznego:
            §         Administrator
            §         Ruch chorych (w tym Izba przyjęć, Statystyka)
            §         Zlecenia medyczne
            §         Oddziały
            §         Rehabilitacja
            §         Diagnostyka obrazowa
            §         Poradnie
            §         Blok Operacyjny
            §         Apteka centralna
            §         Apteczki Oddziałowe
            §         System analizy kosztów
            §         Portal internetowy, rejestracja on–line
            §         System informatyczny w części administracyjnej

Zadanie nr 2:
-         Tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczenia
-         Aparat RTG z ucyfrowieniem
-         Kardiomonitory modułowe (4 sztuki), stacjonarne wraz z centralą