OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ogłasza konkurs na stanowiska:

1/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

2/ Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

3/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego,

4/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Leczenia Uzależnień,

5/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego,

6/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

O stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu oraz alternatywnie:

1. Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i 1 rok pracy w szpitalu;

2. Tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 1 rok pracy w szpitalu;

3. Licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu;

4. Licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu;

5. Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu;

6. Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 poz. 393) tj.:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;

3. Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;

4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

5. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

6. Kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów do wglądu);

7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Oferty z dokumentami, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……………………”

osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie;

lub pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.