Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew
(w Poradni SPZ POZ, tzw. „Poradnia 2000”)
Telefon: 83 355 12 03

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Uprawnionymi do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta są pacjenci posiadający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku osób, którym nie przysługują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, świadczenia, o których mowa w ust. 1 będą udzielane odpłatnie.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są bez skierowania.

Świadczenia poradni, udzielane są:
1) w warunkach ambulatoryjnych (w pomieszczeniach poradni) i obejmują:
a) poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub telefonicznie;
b) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji;
c) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą, o której mowa w lit. a.
2) w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) i obejmują:
a) poradę lekarską udzielaną w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;
b) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, w tym świadczenia zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji;
c) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą, o której mowa w lit. a.

W ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta pacjentowi przysługuje:
1) niezbędna pomoc medyczna,
2) zapewnienie ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego postępowania, poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany,
3) opieka lekarska lub pielęgniarska do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, jeżeli zaistnieje konieczność wezwania takiego zespołu,

W przypadku konieczności wezwania pomocy udzielanej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, pacjent powinien zgłosić ten fakt, pod wskazany przez Poradnię numer telefonu i postępować zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki aż do czasu przybycia personelu medycznego Poradni na miejsce wezwania.

W przypadku, gdy z informacji udzielonych przez pacjenta lub inną osobę wynika, że stan zdrowia osoby do której wzywana jest pomoc powoduje bezpośrednie zagrożenie życia, uprawniony lekarz lub pielęgniarka Poradni może odmówić przyjazdu, informując jednocześnie  o konieczności wezwania zespołu ratownictwa medycznego lub wzywa taki zespół samodzielnie.

O fakcie odmowy przyjazdu z przyczyn określonych w ust. 3 i wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego, uprawniony lekarz lub pielęgniarka Poradni, zamieszcza stosowna adnotację w dokumentacji Poradni.

Świadczenia udzielane w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta przez pielęgniarkę, zlecane są przez lekarza Poradni lub innych podmiotów leczniczych i wynikają z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.

W przypadku stanu nagłego odpowiednio lekarz lub pielęgniarka Poradni zapewniają opiekę pacjentowi do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego lub przekazania pacjenta pod opiekę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć Udzielającego Zamówienia.

Jeśli zajdzie potrzeba, lekarz NŚOZ może skierować pacjenta do szpitala.

Opieka lekarska i pielęgniarska udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta (w powiecie parczewskim) oraz deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w NŚOZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:
a) gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
b) zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
c) zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni (POZ) może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Zakres świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta nie obejmuje stanów bezpośredniego zagrożenia życia a w szczególności sytuacji:
1) utraty przytomności,
2) upadków z wysokości,
3) złamań,
4) wypadków komunikacyjnych,
5) nagłych zaburzeń świadomości,
6) urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach,
7) nagłej duszności,
8) porażenia prądem elektrycznym,
9) porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą;
3. W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np.:
a) wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
b) recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
c) rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
d) skierowania do specjalisty.