Deklaracja dostępności SPZOZ w Parczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SPZOZ w Parczewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W trakcie dostosowywania do obowiązujących standardów

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • niektóre załączone treści np. przetargowe nie zostały wytworzone przez publikującego (art. 3.2.4 Ustawy)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Orłowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 83 355 21 20

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Organ nadzorujący: Kamil Orłowski pracownik Działu IT
 • Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 83 355 21 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejść do budynku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie znajduje się przy ulicy Kościelnej 136, 21-200 Parczew.

Dostęp do placówki jest dostępny poprzez wjazd z chodnikiem zlokalizowany na ulicy Kościelnej 136.

Placówka jest podzielona na pięć jednostek:

 • Budynek Główny Szpitala

 • Budynek Przychodni Specjalistycznych

 • Budynek Apteki

 • Budynek Centrum Zdrowia Psychicznego, Oddziału Psychiatrycznego

 • Budynek Centrum Zdrowia Psychicznego w którym mieści się Dzienny Oddział
  Psychiatryczny Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia
  Środowiskowego

Teren placówki jest monitorowany.

 

Budynek Główny Szpitala

Budynek Główny Szpitala jest zlokalizowany na wprost od miejsca wjazdu z ulicy Kościelnej 136. Budynek posiada 3 wejścia:

 • Wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 • Wejście do Pracowni Diagnostyki obrazowej /RTG, TK, USG/ oraz Pracowni Endoskopowej (Gastroskopia, Kolonoskopia)

Wejścia składają się z drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, pomiędzy którymi znajduje się przedsionek.

Pierwsze i drugie wejście do budynku znajduje się na lewym odcinku frontu budynku. Prowadzi do nich podjazd wraz z chodnikiem, dodatkowo przed drugim wejściem po prawej stronie znajduje się balustrada.

Budynek Przychodni Specjalistycznych

Budynek Przychodni Specjalistycznych jest zlokalizowany po prawej stronie Głównego Budynku Szpitala.

Budynek Przychodni posiada 2 wejścia dla pacjentów:

 • Wejście do Rejestracji Przychodni Specjalistycznych

 • Wejście do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki zdrowotnej

Przed Budynkiem Przychodni Specjalistycznych znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Pierwsze wejście do budynku jest poprzedzone podwójnym stopniem z balustradą zamontowaną na ścianie budynku i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Drugie wejście jest zlokalizowane za obszarem parkingowym w środkowej części budynku. Przed wejściem znajdują się schody wraz z balustradą oraz udogodnienie dla osób niepełnosprawnych w postaci rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich.

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 18.00.

W soboty, niedziele i święta oraz wszystkie dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni robocze od 18.00 do 8.00 dnia następnego świadczenia medyczne lekarskie pielęgniarskie udzielane są w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (w Poradni SPZ POZ, tzw. „Poradnia 2000”)

 

Budynek Apteki

Budynek Apteki jest zlokalizowany po prawej stronie wjazdu z ulicy Kościelnej 136 na teren placówki.

Budynek Apteki posiada pojedyncze wejście zlokalizowane od strony ulicy Kościelnej 136.

 

Budynek Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Psychiatrycznego

Budynek Oddziałów Psychiatrycznego i CZP jest zlokalizowany po lewej stronie od Głównego Budynku Szpitala.

Budynek Oddziałów Psychiatrycznego i CZP posiada pojedyncze wejście poprzedzone dwustopniowymi schodami z balustradą i podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Za budynkiem
znajduje się
lądowisko.

 

Budynek Centrum Zdrowia Psychicznego w którym mieści się Dzienny Oddział
Psychiatryczny Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia
Środowiskowego

Budynek Pododdziału Leczenia Uzależnień jest zlokalizowany za Budynkiem Głównym Szpitala.

Posiada pojedyncze wejście.

2. Opis dostępności korytarzy i wind

W Budynku Głównym Szpitala znajduje się klatka schodowa (w całej długości wyposażona w poręcz) oraz winda umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich poziomów budynku.

Korytarz w niskim parterze prowadzi do:

 • Działu Rehabilitcacji

 • Gabinetu masażu
 • Kuchni

 • Stołówki

 • Kaplicy

 • przejścia łączącego Budynek Główny Szpitala z Budynkiem Przychodni Specjalistycznych

Korytarz na parterze prowadzi do:

 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Pracownie Diagnostyki obrazowej /RTG, TK, USG/

 • Pracownia Endoskopowa (Gastroskopia, Kolonoskopia)

 • Oddziału Rehabilitacji

Korytarz na pierwszym piętrze prowadzi do:

 • Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

 • Bloku porodowego z salą cięć

 • Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego

Korytarz na drugim piętrze prowadzi do:

 • Oddziału Dziecięcego

 • Oddziału Chirurgiczno - Urazowego

 • Blok Operacyjny

W Budynku Centrum Zdrowia Psychicznego znajduje się klatka schodowa oraz winda umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich poziomów budynku.

Korytarz w niskim parterze prowadzi do:

 • Oddziału Dziennej Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 • Pomieszczenia terapii uzależnień

Korytarz na parterze prowadzi do:

 • Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Leczenia Uzależnień

Korytarz na piętrze prowadzi do:

 • Oddziału Psychiatrycznego CZP

W Budynku Przychodni Specjalistycznych znajduje się klatka schodowa oraz winda umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich poziomów budynku.

Korytarz na niskim parterze prowadzi do:

 • przejścia łączącego Budynek Przychodni Specjalistycznych z Budynkiem Głównym Szpitala

Korytarz na parterze prowadzi do:

 • Poradnie Specjalistyczne

 • Punkt pobrań - Laboratorium

Korytarz na pierwszym piętrze prowadzi do:

 • Administracji i Dyrekcji

Korytarz na drugim piętrze prowadzi do:

 • Poradnie Specjalistyczne

 • Laboratorium

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona SPZOZ w Parczewie została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcj.

Ułatwienia na stronie SPZOZ w Parczewie

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • mapa strony

Zgodność ze standardami: standardami W3C:

 • HTML 4.01

 • WCAG 2.0 (minimum WAI-AA)

 • CSS 2.1

Strona SPZOZ w Parczewie publikuje informacje o zakresie swojej działaności w formie tekstu odczytywalnego maszynowo. Informacje te nie posiadają odpowiednika w formie nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz odpowiednika w formie tekstu ETR.

​​Skróty klawiszowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie,

 • Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,

 • Spacja – zaznaczenie checkboxu w formularzu,

 • pacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran,

 • Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony,

 • Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony,

 • Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony,

 • Home – przejście na górę strony,

 • End – przejście na dół strony.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,

 • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),

 • Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

​​Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę Responsive Web Design, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym.

Raport o dostępności podmiotu publicznego