Jak się przygotować
1. Przed przybyciem do szpitala należy zaopatrzyć się w osobiste przybory toaletowe. Należy zabrać ze sobą kapcie, piżamę, szlafrok i ręcznik. Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy i biżuterii.
2. Dla dopełnienia formalności związanych z przyjęciem należy przedstawić skierowanie do szpitala, ważną legitymację ubezpieczeniową, (w przypadku emeryta lub rencisty legitymację emeryta lub rencisty i ostatni odcinek renty), dowód osobisty. Dla wystawienia druku o niezdolności do pracy potrzebny będzie dodatkowo nr NIP pracodawcy.
3. W wyznaczonym dniu przyjęcia należy zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - dyspozytorka, celem dokonania formalności związanych z przyjęciem do szpitala.
4. Prosimy zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.
Przyjęcie i wypis ze szpitala.
1. Przyjęcia nagłe do szpitala realizuje Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oddział ten sprawuje również opiekę nad wszystkimi pacjentami przyjmowanymi do szpitala w stanach zagrożenia życia, z urazami, po wypadkach itp.
2. Rejestracja pacjentów ze skierowaniami do szpitala odbywa się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
3. Wypisy pacjentów są załatwiane w gabinetach lekarskich na poszczególnych oddziałach szpitala w godzinach ustalonych przez ordynatorów oddziałów.
Co zabrać ze sobą do szpitala?
- Dowód osobisty, PESEL, legitymacje ubezpieczeniową lub inny dokument poświadczający, że jesteś ubezpieczony / ubezpieczona, ostatni odcinek renty/emerytury.
- W przypadku dziecka – należy zabrać ze sobą Książeczkę Zdrowia Dziecka.
- Jesteś w ciąży? Nie zapomnij wziąć ze sobą karty przebiegu ciąży.
- Rzeczy osobiste:  piżamę, szlafrok, przybory toaletowe (mydło, szczoteczkę i pastę do zębów), ręcznik, kubeczek, sztućce.
- Coś do czytania.
- Zapisz sobie na karteczce, jakie leki ostatnio zażywałeś.
- Nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentacji medycznej obrazującej stan Twojego zdrowia oraz ostatnie wyniki badań, zdjęcia rtg i usg - weź jeśli je posiadasz.
- Czego nie brać? Papierosy - całkowity zakaz palenia na terenie szpitala.
Nie bierz ze sobą do szpitala biżuterii i drogocennych przedmiotów (istnieje możliwość złożenia w depozycie szpitalnym).
INFORMACJA DLA PACJENTA
Na podstawie ustawy  o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta i  rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. Dyrekcja SPZOZ w Parczewie informuje:
  1. Każdy pacjent jest informowany o prawach pacjenta z chwilą przyjęcia do oddziału, ponadto karta praw pacjenta jest dostępna  w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń wewnątrz oddziału oraz w formie  zafoliowanej  ulotki  dostępnej w każdej sali chorych,
  2. Każdy pacjent z chwilą przyjęcia do szpitala na izbie przyjęć oraz w rejestracji do poradni specjalistycznych  udziela pisemnego upoważnienia  dostępu do dokumentacji medycznej  osobie trzeciej co poświadcza podpisem.
W chwili obecnej jest to odrębny formularz; po zmianie druku historii choroby upoważnienie to będzie zamieszczone na w/w formularzu.
  3. Każdy pacjent z chwilą przyjęcia do szpitala na izbie przyjęć oraz w rejestracji do poradni specjalistycznych wyraża zgodę na udzielanie informacji o stanie zdrowia innej osobie i wskazuje imiennie tą osobę.  Zgoda ta jest umieszczona na formularzu historii choroby.
-
-
Treść oświadczenia jest następująca:
Upoważniam niżej wymienioną(e) osobę do
a/ otrzymania informacji o moim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych.*
..............................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres zamieszkania telefon, stopień pokrewieństwa
b/ uzyskania dostępu do mojej dokumentacji medycznej
............................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres zamieszkania telefon, stopień pokrewieństwa
W przypadku braku upoważnienia – Nie wyrażam zgody na udzielanie informacji o moim stanie zdrowia i  udostępnianie mojej dokumentacji medycznej również po mojej śmierci.*
data i podpis
pacjenta
* niepotrzebne skreślić
Dyrektor SPZOZ w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk