Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został wpisany do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem ZOZ 2 decyzją Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej V Wydziału Gospodarczego w dniu l kwietnia 1998r. Organem założycielskim zakładu jest Powiat Parczewski.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie - tekst jednolity

Lokalizacja, cel i zadania zakładu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania kompleksowych świadczeń medycznych w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, zachowania, poprawy i przywracania zdrowia podopiecznym.
 
Obszar działania Zakładu obejmuje teren całego kraju a w szczególności obwód profilaktyczno - leczniczy ludności zamieszkałej na terenie:
• miasta i gminy Parczew,
• gminy Jabłoń,
• gminy Dębowa Kłoda,
• gminy Milanów,
• gminy Podedwórze,
• gminy Siemień,
• gminy Sosnowica.
 
Celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie jest zapewnienie kompleksowych świadczeń zdrowotnych obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innym cudzoziemcom.
 
Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na bazie:
• oddziałów szpitalnych,
• Zespołu Poradni Specjalistycznych
 
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela świadczeń zdrowotnych to jest działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia:
• na rzecz osób określonych w umowach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami dysponującymi środkami na opiekę zdrowotną,
• innych osób uprawnionych do bezpłatnych świadczeń z tytułu ubezpieczenia
społecznego,
• osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń,
• obywateli innych państw na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
umowach międzynarodowych, na warunkach zawartych w umowie z jednostką dysponującą środkami na opiekę zdrowotną,
• nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli z obowiązujących przepisów
prawa wynika, że świadczenia te bez względu na uprawnienia z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego są bezpłatne.