SPZOZ w Parczewie prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 
Zgodnie z Art. 26. Ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych przysługuje:

    1. Pacjentowi, któremu udzielano świadczenia zdrowotne;
    2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
    3. Osobie upoważnionej przez pacjenta;
    4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
    • W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.    • W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne.

Zgodnie z Art. 26. Ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych przysługuje również organom i podmiotom wskazanym w ww. ustawie.
 
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

    1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
    2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
    3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
    4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
    5. na informatycznym nośniku danych.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez SPZOZ w Parczewie, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 
Udostępnianie dokumentacji medycznej w SPZOZ w Parczewie:
 
    1. W celu uzyskania dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” do:
    a) Działu Metodyczno-Organizacyjnego SPZOZ w Parczewie (Budynek Administracji SPZOZ w Parczewie, I piętro, pokój nr 13) – w przypadku dokumentacji medycznej oddziałów szpitalnych oraz innych komórek medycznych, które uprzednio złożyły dokumentację medyczną do zakładowej Składnicy Akt Dokumentacji Medycznej w celu jej przechowywania;
    b) Zespołu Poradni Specjalistycznych – w przypadku dokumentacji medycznej poradni specjalistycznych z zastrzeżeniem lit. a;
    c) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – w przypadku dokumentacji medycznej SOR z zastrzeżeniem lit. a;
    d) Pracowni diagnostycznych – w przypadku dokumentacji medycznej Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Endoskopowej, Pracowni USG z zastrzeżeniem lit. a;
    e) Ośrodka Rehabilitacji Dziennej – w przypadku dokumentacji medycznej tej komórki z zastrzeżeniem lit. a;

    • „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” można pobrać z niniejszej strony internetowej lub bezpośrednio w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym oraz w poszczególnych komórkach, które udostępniają dokumentację medyczną w SPZOZ w Parczewie.
    • Wnioski można składać w dni robocze w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym oraz w poszczególnych komórkach, które udostępniają dokumentację medyczną w SPZOZ w Parczewie, w godz. od 7:25 do 15:00 lub przesłać listem, pocztą tradycyjną.
    • Wnioski zeskanowane i zapisane w formacie cyfrowym uniemożliwiającym edytowanie można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jednak w tych sytuacjach w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy SPZOZ w Parczewie może zwrócić się do wnioskodawcy (np. telefonicznie) z żądaniem podania danych osobowych w szerszym zakresie lub informacji związanych z konkretnym epizodem leczniczym (które są w posiadaniu Szpitala).
    • Wnioski można również składać wykorzystując Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, ePUAP.

    2. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych przez pracownika upoważnionego przez Dyrektora SPZOZ w Parczewie do udostępniania dokumentacji medycznej.

    • Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnieni są pracownicy SPZOZ w Parczewie udostępniający dokumentację medyczną.

    3. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć dokument „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej”.

    • Upoważnienie można sporządzić własnoręcznie lub pobrać z niniejszej strony internetowej lub bezpośrednio w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym oraz w poszczególnych komórkach, które udostępniają dokumentację medyczną w SPZOZ w Parczewie.

    4. Planowy odbiór udostępnionej dokumentacji medycznej odbywa się w dni robocze w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym oraz w poszczególnych komórkach, które udostępniają dokumentację medyczną w SPZOZ w Parczewie, w godz. Od 7:00 do 14:35 lub od 7:25 do 15:00 (w zależności od godzin pracy danej komórki).
- w sytuacjach wyjątkowych (np. w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta) dokumentację medyczną udostępnia się niezwłocznie bez ograniczenia czasowego.

5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej SPZOZ w Parczewie pobiera opłaty wg obowiązującego Cennika Usług Medycznych SPZOZ w Parczewie*, tj:
- Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 14,00 zł
- Jedna strona kopii dokumentacji medycznej - 0,49 zł
- Udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 2,80 zł

* Cena obowiązuje od 01.09.2023 r. na podstawie Zarządzenia nr 30/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie z dnia 14.08.2023 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie z dnia 17.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług medycznych i niemedycznych SPZOZ w Parczewie

    6. Opłaty, o której mowa powyżej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

    • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
    • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

    7. Udostępnioną dokumentację medyczną można:

    • odebrać osobiście lub poprzez przedstawiciela ustawowego albo osobę upoważnioną,
    • otrzymać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (za dostarczenie dokumentacji medycznej SPZOZ w Parczewie pobiera opłaty zgodnie z umową zawartą z operatorem pocztowym wg. obwiązującego w Zakładzie cennika),
    • otrzymać za pośrednictwem poczty elektronicznej – zdigitalizowaną dokumentację medyczną, spakowaną w formacie .zip i zabezpieczoną hasłem. Hasło uzyskuje się w dni robocze w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie, w godz. od 7:25 do 15:00 pod numerem telefonu: 83 355 21 83. Dokumentacja medyczna udostępniona w postaci odwzorowania cyfrowego (skanu) może być przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa) lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów (pod warunkiem potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy).

    8. Po udostępnieniu dokumentacji medycznej - pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona kwituje odbiór dokumentacji medycznej (w przypadku odbioru osobistego).

    9. Oryginalna dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami) może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta na wniosek.

    10. Informacja o dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia zostaje udostępniona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej SPZOZ w Parczewie.