Zespół ds. Etyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Informacje dla Pacjentów, Opiekunów, Rodzin oraz Personelu Szpitala

Udzielanie świadczeń zdrowotnych staje się w dzisiejszych czasach coraz większym wyzwaniem. Podczas tego procesu, poza stricte medycznymi czynnościami często dochodzi do sytuacji trudnych a nawet konfliktowych, kiedy osoby, których dana sytuacja dotyczy, tak po stronie pacjenta, jak i personelu, nie są pewne, jak postępować lub czego oczekiwać.

Z uwagi na silne emocje towarzyszące tego rodzaju sytuacjom, obydwu stronom trudno jest obiektywnie spojrzeć na sytuację i dostrzec wszystkie możliwe dostępne rozwiązania.

Nierzadko zdarza się, że pacjenci oraz członkowie jego rodziny czy opiekunowie postrzegają sytuację w sposób całkowicie odmienny, od tego, jak widzi ją personel Szpitala. Co więcej, zdarza się również, że nawet w obrębie tej samej rodziny dochodzi do różnicy zdań odnośnie decyzji, jakie jej członkowie muszą podjąć wobec bliskiej im osoby będącej pacjentem Szpitala.

Między innymi w takich właśnie sytuacjach pomocny może okazać się kontakt z Zespołem ds. Etyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Kto wchodzi w skład Zespołu ds. Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego i pozostałego personelu medycznego oraz niemedycznego. Skład Zespołu jest stały, określony Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Parczewie.

Zespół ds. Etyki SPZOZ w Parczewie tworzą:

1) Przewodniczący Zespołu Agnieszka Borowska

2) Członek Zespołu Jerzy Czarnacki

3. Członek Zespołu Tomasz Pyter

4. Członek Zespołu Adam Bzówka

5. Członek Zespołu Elżbieta Kwiatek

6. Doradca Etyczny Samanta Lamczyk

Jakie są zadania Zespołu ds. Etyki?

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy m.in.:

• Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki oraz przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

• Definiowanie problemów etycznych i określenie sposobu ich rozwiązywania, w szczególności w zakresie zagadnień początku i końca życia, transplantologii, badań klinicznych, eksperymentu medycznego, praw pacjentów.

• Współpraca z pełnomocnikiem Praw pacjenta.

• Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

• Doradztwo w zakresie etyki.

• Upowszechnianie Kodeksu etyki oraz kodeksów etycznych poszczególnych grup zawodowych.

• Promowanie zachowań i standardów etycznych pracowników i współpracowników Szpitala, w tym osób świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych.

• Promowanie i rozpowszechnianie znajomości praw pacjenta oraz monitorowanie ich przestrzegania.

• Rekomendowanie szkoleń z zakresu etyki i prawa.

• Zapewnienia lub prowadzenia szkoleń z zakresu etyki, bioetyki, odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego.

• Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia Kodeksu etyki oraz rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

personel → pacjent bądź jego rodzina,
opiekun, przełożony → pracownik,
pracownik → pracownik.

• Wyrażanie opinii w sprawach zgłoszonych nadużyć korupcyjnych lub naruszenia zasad określonych w Kodeksie etyki.

Do zadań Doradcy Etycznego należy m.in.:

• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nadużycia lub naruszenia zasad etycznych oraz ryzyka korupcyjnego a także dotyczących wystąpienia zdarzeń korupcyjnych.

• Informowanie pracowników, pacjentów oraz podmiotów współpracujących z SPZOZ w Parczewie o zasadach związanych z funkcjonowaniem Kodeksu Etyki i Procedury regulującej postępowanie w przypadku stwierdzenia nadużyć lub naruszenia zasad zawartych w Kodeksie Etyki Szpitala.

• Przedstawianie pracownikom i podmiotom współpracującym propozycji postępowań eliminujących ryzyko korupcyjne.

• Sygnalizowanie pracownikom Szpitala istotnych zmian w obowiązującym prawie w zakresie przeciwdziałania korupcji, etycznego postępowania pracowników ochrony zdrowia i innych spraw związanych z Kodeksem Etyki.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds. Etyki?

Kontakt z Zespołem ds. Etyki jest wskazany m.in. w sytuacjach, gdy;

• Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem natury etycznej w opiece nad pacjentem jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę, etc.

• Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.

• Dochodzi do nadużycia lub naruszenia zasad etycznych.

Do Zespołu ds. Etyki mogą być zgłaszane m.in. sprawy dotyczące:

• Naruszenia praw pacjenta i/lub jego opiekunów/rodziny.

• Podejrzenia zachowań o charakterze korupcyjnym.

• Trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces świadczenia usług zdrowotnych i/lub organizację pracy.

• Podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu.

Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób udoskonalić działalność Zespołu.

Dane kontaktowe:

• Przewodniczący Zespołu ds. Etyki, tel. 83 355 221 65, pawilon, parter, oddział psychiatryczny (w dni robocze 7:00 do 14:35)

• Doradca Etyczny, tel. 83 355 22 14, pawilon, piętro I, Centrum Zdrowia Psychicznego (w dni robocze 7:00 do 14:35)

• Zespół ds. Etyki SPZOZ w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew

• adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za źródło informacji o nadużyciu lub naruszeniu zasad etycznych uznaje się:

• Pisemne informacje zgłaszane (także drogą poczty elektronicznej) przez pracowników Szpitala, interesantów, pacjentów, opiekunów, członków rodzin, kontrahentów bądź instytucje.

• Informacje wynikające z przeprowadzanych kontroli/audytów.

• Artykuły prasowe bądź inne doniesienia medialne.

• Inne formy przyjęte przez Szpital (np. bezpośrednia rozmowa).

Czego można oczekiwać od Zespołu ds. Etyki po zgłoszeniu problemu?

• Zespół ds. Etyki wszczyna postępowanie wyjaśniające po uzyskaniu informacji (sygnałów) o naruszeniu zasad etycznych lub o podejrzeniu zachowań o charakterze korupcyjnym przez pracownika lub współpracownika szpitala.

• Zespół ds. Etyki jest zobowiązany umożliwić takiemu pracownikowi złożenie wyjaśnień.

• Zespół ds. Etyki wydaje opinię, czy i w jakim stopniu dopuszczono się nadużycia lub naruszono zasady ujęte w Kodeksie etyki.

• Zespół ds. Etyki wydaje pisemną opinię o oddaleniu skargi bądź o uznaniu jej za zasadną.

• W przypadku uznania skargi za zasadną Zespół ds. Etyki przekazuje niezwłocznie swoją opinię Dyrektorowi Szpitala.

• Dyrektor Szpitala prowadzi dalsze postępowanie na podstawie właściwych przepisów.

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 30 dni na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie sygnalizującej problem. W sytuacjach wyjątkowych sygnały mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak można zasygnalizować pojawienie się problemu związanego z naruszeniem zasad etycznych lub podejrzeniem zachowania o charakterze korupcyjnym przez pracownika lub współpracownika szpitala?

Sygnalizowanie problemów może odbywać się poprzez:

• Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Informacja pisemna złożona w Sekretariacie Szpitala (np. w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki) lub bezpośrednio u członków Zespołu.

• Osobista rozmowa z Doradcą Etycznym lub innymi członkami Zespołu

W celu sprawniejszego przepływu informacji, doszczegółowienia tematyki związanej z sygnalizowanym problemem zgłoszenie powinno zawierać:

• imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek

• dane kontaktowe (telefon kontaktowy oraz w przypadku prowadzenia korespondencji pisemnej adres korespondencyjny lub/i e-mail)

• status osoby zgłaszającej (np. pacjent, opiekun, członek rodziny, pracownik Szpitala, kontrahent, itp.)

• opis sygnalizowanego problemu

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Zespół ds. Etyki jest zobowiązany do zagwarantowania anonimowości osobom sygnalizującym problem (np. w przypadku ujawnienia nadużyć)