Zespół ds. Etyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Informacje dla Pacjentów, Opiekunów, Rodzin oraz Personelu Szpitala

Udzielanie świadczeń zdrowotnych staje się w dzisiejszych czasach coraz większym wyzwaniem. Podczas tego procesu, poza stricte medycznymi czynnościami często dochodzi do sytuacji trudnych a nawet konfliktowych, kiedy osoby, których dana sytuacja dotyczy, tak po stronie pacjenta, jak i personelu, nie są pewne, jak postępować lub czego oczekiwać.

Z uwagi na silne emocje towarzyszące tego rodzaju sytuacjom, obydwu stronom trudno jest obiektywnie spojrzeć na sytuację i dostrzec wszystkie możliwe dostępne rozwiązania.

Nierzadko zdarza się, że pacjenci oraz członkowie jego rodziny czy opiekunowie postrzegają sytuację w sposób całkowicie odmienny, od tego, jak widzi ją personel Szpitala. Co więcej, zdarza się również, że nawet w obrębie tej samej rodziny dochodzi do różnicy zdań odnośnie decyzji, jakie jej członkowie muszą podjąć wobec bliskiej im osoby będącej pacjentem Szpitala.

Między innymi w takich właśnie sytuacjach pomocny może okazać się kontakt z Zespołem ds. Etyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Kto wchodzi w skład Zespołu ds. Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego i pozostałego personelu medycznego oraz niemedycznego. Skład Zespołu jest stały, określony Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Parczewie.

Zespół ds. Etyki SPZOZ w Parczewie tworzą:
• Mgr pielęgniarstwa Paweł Grabowski - Przewodniczący Zespołu; Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego; specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego,
• Mgr fizjoterapii Mateusz Mospinek - Doradca Etyczny; Kierownik Działu Fizjoterapii; fizjoterapeuta,
• Mgr psychologii Iwona Daszczuk - Pełnomocnik Praw Pacjenta; psycholog, psychoterapeuta Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Leczenia Uzależnień, Poradni Zdrowia Psychicznego i Odwykowej, Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
• Lek. Tomasz Pyter - Koordynator Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Leczenia Uzależnień, lekarz Poradni Zdrowia Psychicznego i Odwykowej, Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu; specjalista psychiatrii,
• Mgr inż. Adam Bzówka - Kierownik Działu Zamówień Publicznych,
• Lic. piel. Elżbieta Kwiatek - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego; specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego.

Jakie są zadania Zespołu ds. Etyki?

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy m.in.:
• Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki oraz przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
• Definiowanie problemów etycznych i określenie sposobu ich rozwiązywania, w szczególności w zakresie zagadnień początku i końca życia, transplantologii, badań klinicznych, eksperymentu medycznego, praw pacjentów.
• Współpraca z pełnomocnikiem Praw pacjenta.
• Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
• Doradztwo w zakresie etyki.
• Upowszechnianie Kodeksu etyki oraz kodeksów etycznych poszczególnych grup zawodowych.
• Promowanie zachowań i standardów etycznych pracowników i współpracowników Szpitala, w tym osób świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych.
• Promowanie i rozpowszechnianie znajomości praw pacjenta oraz monitorowanie ich przestrzegania.
• Rekomendowanie szkoleń z zakresu etyki i prawa.
• Zapewnienia lub prowadzenia szkoleń z zakresu etyki, bioetyki, odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego.
• Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia Kodeksu etyki oraz rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

personel → pacjent bądź jego rodzina,
opiekun przełożony → pracownik,
pracownik → pracownik.

• Wyrażanie opinii w sprawach zgłoszonych nadużyć korupcyjnych lub naruszenia zasad określonych w Kodeksie etyki.

Do zadań Doradcy Etycznego należy m.in.:
• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nadużycia lub naruszenia zasad etycznych oraz ryzyka korupcyjnego a także dotyczących wystąpienia zdarzeń korupcyjnych.
• Informowanie pracowników, pacjentów oraz podmiotów współpracujących z SPZOZ w Parczewie o zasadach związanych z funkcjonowaniem Kodeksu Etyki i Procedury regulującej postępowanie w przypadku stwierdzenia nadużyć lub naruszenia zasad zawartych w Kodeksie Etyki Szpitala.
• Przedstawianie pracownikom i podmiotom współpracującym propozycji postępowań eliminujących ryzyko korupcyjne.
• Sygnalizowanie pracownikom Szpitala istotnych zmian w obowiązującym prawie w zakresie przeciwdziałania korupcji, etycznego postępowania pracowników ochrony zdrowia i innych spraw związanych z Kodeksem Etyki.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds. Etyki?

Kontakt z Zespołem ds. Etyki jest wskazany m.in. w sytuacjach, gdy;
• Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem natury etycznej w opiece nad pacjentem jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę, etc.
• Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
• Dochodzi do nadużycia lub naruszenia zasad etycznych.

Do Zespołu ds. Etyki mogą być zgłaszane m.in. sprawy dotyczące:
• Naruszenia praw pacjenta i/lub jego opiekunów/rodziny.
• Podejrzenia zachowań o charakterze korupcyjnym.
• Trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces świadczenia usług zdrowotnych i/lub organizację pracy.
• Podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu.

Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób udoskonalić działalność Zespołu.

Dane kontaktowe:
• Przewodniczący Zespołu ds. Etyki, tel. 83 355 22 15, budynek Administracji Szpitala, I piętro, pokój nr 12 (w dni robocze 7:00 do 14:35)
• Doradca Etyczny, tel. 83 355 21 78, budynek Zespołu Poradni Specjalistycznych, II piętro, pokój nr 18 (w dni robocze 7:00 do 14:35)
• Zespół ds. Etyki SPZOZ w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew
• adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za źródło informacji o nadużyciu lub naruszeniu zasad etycznych uznaje się:
• Pisemne informacje zgłaszane (także drogą poczty elektronicznej) przez pracowników Szpitala, interesantów, pacjentów, opiekunów, członków rodzin, kontrahentów bądź instytucje.
• Informacje wynikające z przeprowadzanych kontroli/audytów.
• Artykuły prasowe bądź inne doniesienia medialne.
• Inne formy przyjęte przez Szpital (np. bezpośrednia rozmowa).

Czego można oczekiwać od Zespołu ds. Etyki po zgłoszeniu problemu?
• Zespół ds. Etyki wszczyna postępowanie wyjaśniające po uzyskaniu informacji (sygnałów) o naruszeniu zasad etycznych lub o podejrzeniu zachowań o charakterze korupcyjnym przez pracownika lub współpracownika szpitala.
• Zespół ds. Etyki jest zobowiązany umożliwić takiemu pracownikowi złożenie wyjaśnień.
• Zespół ds. Etyki wydaje opinię, czy i w jakim stopniu dopuszczono się nadużycia lub naruszono zasady ujęte w Kodeksie etyki.
• Zespół ds. Etyki wydaje pisemną opinię o oddaleniu skargi bądź o uznaniu jej za zasadną.
• W przypadku uznania skargi za zasadną Zespół ds. Etyki przekazuje niezwłocznie swoją opinię Dyrektorowi Szpitala.
• Dyrektor Szpitala prowadzi dalsze postępowanie na podstawie właściwych przepisów.

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 30 dni na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie sygnalizującej problem. W sytuacjach wyjątkowych sygnały mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak można zasygnalizować pojawienie się problemu związanego z naruszeniem zasad etycznych lub podejrzeniem zachowań o charakterze korupcyjnym przez pracownika lub współpracownika szpitala?

Sygnalizowanie problemów może odbywać się poprzez:
• Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Informacja pisemna złożona w Sekretariacie Szpitala (np. w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki) lub bezpośrednio u członków Zespołu.
• Osobista rozmowa z Doradcą Etycznym lub innymi członkami Zespołu

W celu sprawniejszego przepływu informacji, doszczegółowienia tematyki związanej z sygnalizowanym problemem zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek
• dane kontaktowe (telefon kontaktowy oraz w przypadku prowadzenia korespondencji pisemnej adres korespondencyjny lub/i e-mail)
• status osoby zgłaszającej (np. pacjent, opiekun, członek rodziny, pracownik Szpitala, kontrahent, itp.)
• opis sygnalizowanego problemu

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Zespół ds. Etyki jest zobowiązany do zagwarantowania anonimowości osobom sygnalizującym problem (np. w przypadku ujawnienia nadużyć)

 

Załączniki:
1. Zarządzenie Dyrektora SPZOZ w Parczewie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki zawodowej pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Procedury regulującej postępowanie w przypadku stwierdzenia nadużyć lub naruszenia zasad zawartych w Kodeksie etyki oraz określenia zadań Zespołu ds. Etyki i Doradcy etycznego tworzące system compliance
2. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SAMODIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE
3. Procedury regulujące postępowanie w przypadku stwierdzenia nadużyć lub naruszenia zasad zawartych w Kodeksie etyki SPZOZ w Parczewie