Parczew, dn. 04.11.2022 r.

SPZOZ.I.MO.012.01.2022

OGŁOSZENIE

O WYDANIU NIEARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W związku z art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie informuje, że zostanie przeprowadzone niszczenie:

- historii chorób pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala w latach 1999 i 2001,

- zdjęć rentgenowskich (ambulatoryjnych) z roku 2011,

- wyników badań histopatologicznych (ambulatoryjnych) z roku 2001.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wydawanie historii chorób odbywać się będzie na wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie, pokój nr 13 do dnia 05.12.2021 r.

Informacje na temat wydawania powyższej dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem telefonu: 83 355 21 83, w godzinach 7:25 – 15:00

Dokumenty związane z konkursem są dostępne na naszej stronie BIP w zakładce aktualnych konkursów. 

Link do konkursu: https://spzozparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&p1=szczegoly&p2=1807871

Ogłoszenie 1.png

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
ogłasza konkurs na stanowiska:

1/Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Leczenia Uzależnień,
2/ PielęgniarkiOddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Centrum Zdrowia Psychicznegoi Oddziału
Dziennego PsychiatrycznegoCentrum Zdrowia Psychicznego,

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikację określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151,
poz. 896 ze zm.).

O stanowisko może ubiegać się osoba posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
pielęgniarki orazalternatywnie:

1)tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu,
2)tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne
w zawodzie pielęgniarka i 1 rok pracy w szpitalu,

3)licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu,

4)licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu,

5)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa
lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu,

6)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy
w szpitalu.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonychw §12 rozporządzenia MinistraZdrowia
z dnia 6 lutego 2011r. w sprawie sposoby przeprowadzania konkursu na niektórestanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021poz.430):

1)podanie o przyjęcie na stanowiskoobjęte konkursem,
2)dokumenty stwierdzające kwalifikację zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,

3)dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4)opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5)inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek ikwalifikację zawodowe kandydata,

6)kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów
do wglądu),

7)oświadczeniekandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania
zawodu,zawieszeniaprawawykonywaniazawodulubzakazuzajmowaniaokreślonego
stanowiska,

8)oświadczenie,żekandydatwyrażazgodęnaprzetwarzaniedanychosobowychwcelu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z napisem:
Konkurs na stanowisko PielęgniarkaOddziałowa /PielęgniarzOddziałowy Oddziału........................... 
(wpisać odpowiednio)
należy składać osobiście w sekretariacieSP ZOZ w Parczewielub przesłać listem poleconym wterminie
do 30 dnia oddatyopublikowaniaogłoszenia(decyduje data doręczenia),do godz. 15.00 na adres:

SamodzielnyPubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

Nakoperciekandydatumieszczaswojeimięinazwiskoorazadresinumertelefonukontaktowego.
Dokumenty muszą być doręczone na ww. adres nie później niż w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do ich
złożenia. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacjęostanieprawnym,organizacyjnymiekonomicznympodmiotuleczniczegomożnauzyskać
w sekretariacie w Samodzielnym Publicznym ZakładzieOpieki Zdrowotnej w Parczewie w dni powszednie
w godzinach 7:25-15:00.

Przewidywanytermin rozpatrzeniazgłoszonych kandydatur50dniod daty opublikowania ogłoszenia
o konkursie, miejsce: SP ZOZ w Parczewie, ul.Kościelna 136sala konferencyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Ogłoszenie lekarz praca 05.07.2022

KLAUZULA INFORMACYJNA