OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
ogłasza konkurs na stanowiska:

1/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego,
2/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego,

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikację określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151,
poz. 896 ze zm.).

O stanowisko może ubiegać się osoba posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
pielęgniarki orazalternatywnie:

1)tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu,
2)tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 1 rok pracy w szpitalu,

3)licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu,

4)licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu,

5)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa
lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu,

6)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy
w szpitalu.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonychw §12 rozporządzenia MinistraZdrowia
z dnia 6 lutego 2011r. w sprawie sposoby przeprowadzania konkursu na niektórestanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021poz.430):

1)podanie o przyjęcie na stanowiskoobjęte konkursem,
2)dokumenty stwierdzające kwalifikację zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,

3)dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4)opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5)inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek ikwalifikację zawodowe kandydata,

6)kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów
do wglądu),

7)oświadczeniekandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania
zawodu,zawieszeniaprawawykonywaniazawodulubzakazuzajmowaniaokreślonego
stanowiska,

8)oświadczenie,żekandydatwyrażazgodęnaprzetwarzaniedanychosobowychwcelu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z napisem:
Konkurs na stanowisko PielęgniarkaOddziałowa /PielęgniarzOddziałowy Oddziału........................... 
(wpisać odpowiednio)
należy składać osobiście w sekretariacieSP ZOZ w Parczewielub przesłać listem poleconym wterminie
do 30 dnia od daty opublikowania ogłoszenia (decyduje data doręczenia),do godz. 15.00 na adres:

SamodzielnyPubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres numer telefonu kontaktowego.
Dokumenty muszą być doręczone na ww. adres nie później niż w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do ich
złożenia. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacjęostanieprawnym,organizacyjnymiekonomicznympodmiotuleczniczegomożnauzyskać
w sekretariacie w Samodzielnym Publicznym ZakładzieOpieki Zdrowotnej w Parczewie w dni powszednie
w godzinach 7:25-15:00.

Przewidywanytermin rozpatrzeniazgłoszonych kandydatur50dniod daty opublikowania ogłoszenia
o konkursie, miejsce: SP ZOZ w Parczewie, ul.Kościelna 136sala konferencyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA