OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ogłasza konkurs na stanowiska:

1/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgiczno-Urazowego,

2/ Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

3/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego,

4/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Samodzielnego   Publicznego   Zakładu   Opieki   Zdrowotnej   w   Parczewie.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

O stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu położnej (w zależności od oddziału, którego konkurs dotyczy) oraz alternatywnie:

 1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo i 1 rok pracy w szpitalu;
 2. tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i 1 rok pracy w szpitalu;
 3. licencjat pielęgniarstwa/położnictwai tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu;
 4. licencjat pielęgniarstwa/położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu;
 5. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu;
 6. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze                      w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 poz. 393 ze zm.) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;
 3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 6. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być poświadczone za zgodność
  z oryginałem,
  (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów               do wglądu);
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Oferty z dokumentami, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają                      w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału ……………………”

osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie;

lub pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać                            w sekretariacie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 50 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.