DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE
 ul. Kościelna 136 21-200 Parczew

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

I. W postępowaniu konkursowym może wziąć udział osoba, która posiada:
•    wykształcenie wyższe,
•    wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków z-cy dyrektora ds. administracyjno-technicznych,
•    co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
•    obywatelstwo polskie,
•    pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
•     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe,
•    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku zastępcy dyrektora.
II. Od kandydatów wymagane jest:
1.    Znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów właściwych dla podmiotów leczniczych prowadzonych w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w szczególności: przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bhp i ppoż, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych,
2.    Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,
3.    Dyspozycyjność (praca w godzinach od 7 25 – 15 00 oraz w innym wymiarze dobowym niezbędnym do realizacji powierzonego zakresu czynności),
4.    Prawo jazdy kategorii B.
III. Ogólny zakres obowiązków :
Nadzór i bieżąca kontrola nad prawidłową realizacją zadań podległych Działów tj:  Działu Zamówień Publicznych, Działu Utrzymania Ruchu i Gospodarczego, Działu Informatycznego, Kuchni, a w szczególności:
•    administrowanie nieruchomościami, obiektami i budynkami stanowiącymi własność bądź będącymi w użytkowaniu SPZOZ oraz zgodne z przepisami gospodarowania mieniem,
•    nadzór nad organizacją i planowaniem infrastruktury terenów szpitalnych, nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacją obiektów, urządzeń technicznych i aparatury medycznej Zakładu oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad racjonalnej gospodarki materiałowej, a także wdrażanie efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów,
•    nadzór nad gospodarką odpadami Zakładu,
•    nadzór nad opracowaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz prawidłowym zawieraniem umów z poszczególnymi wykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym prowadzonych zamówień w formie przetargu,
•    koordynowanie realizacji projektów finansowanych ze środków Unijnych.
IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają pisemną ofertę zawierającą:
1.    CV i list motywacyjny,
2.     Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
3.    Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
4.    Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5.    Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe,
6.    Oświadczenie kandydata, że posiada  pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
7.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku zastępcy dyrektora,
8.    Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na w/w stanowisko,
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2,3 i 4 , powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.    
V. Termin i miejsce składania dokumentów.
1.    Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętych kopertach z imieniem nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacja na kopercie: „Konkurs  na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie”
2.    Dokumenty należy przesłać / złożyć w sekretariacie - Budynek Administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew,  w terminie do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00
3.    Decyduje data wpływu oferty do SP ZOZ w Parczewie.
4.    Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.
VI. Dane osobowe – klauzula informacyjna.    
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat podaje swoje dane dobrowolnie. Bez Podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1)    Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie przy ul. Kościelnej 136 21-200 Parczew.
2)    Kontakt do inspektora ochrony danych: listownie ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3)    Cel przetwarzania: udział w procesie rekrutacji.
4)    Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5)    Okres przechowywania danych: na czas niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.
6)    Uprawnienia:
•    Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych: żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej.
VII. Inne informacje:    
1.    Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.
2.    Do konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci , którzy spełnią wymogi formalne.
3.    Planowane techniki i metody naboru:
•    weryfikacja formalna ofert,
•    rozmowa kwalifikacyjna.
4.    Planowany termin zatrudnienia: maj 2019 r.
5.    Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów wymaganych któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu bądź podpisów kandydata na oświadczeniach będzie skutkowało, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
6.    Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.
7.    Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
8.    Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.
9.    Dyrektor SPZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru kandydata jak również nie dokonanie wyboru żadnego kandydata.
        

Podpisał:
mgr Janusz Hordejuk
Dyrektor SP ZOZ w Parczewie