Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie   wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!  Czytaj więcej...
 

ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ DLA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ SKIEROWANIA

ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ DLA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ SKIEROWANIA

Informujemy, że od dnia 15 grudnia 2020 r. SPZOZ w Parczewie będzie realizować świadczenia z rodzaju rehabilitacji leczniczej w ramach programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”.

Program ma na celu wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych powyżej 16. roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

albo orzeczenie równoważne do tych dwóch stopni (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.)), którym świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej mogą pozwolić na jak najpełniejszy powrót do aktywności społecznej i życie w jak najmniejszym stopniu ograniczone barierami.

Program będzie realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji prowadzonej w ramach programu, poza czas określony w tym programie może nastąpić za pisemną zgodą dyrektora oddziału Funduszu, na wniosek fizjoterapeuty prowadzącego rehabilitację.

Kwalifikacja pacjenta do Programu

Warunkiem zakwalifikowania się do korzystania ze świadczeń w Programie jest posiadanie

orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym bądź orzeczenia

równoważnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

Kwalifikacja wstępna będzie polegała na weryfikacji posiadania przez pacjenta ww. orzeczenia o niepełnosprawności.

Dalsza kwalifikacja pacjenta do Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567) – zatem możliwe jest przeprowadzenie przez fizjoterapeutę m.in.: diagnostyki funkcjonalnej pacjenta oraz kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizjoterapii.

Kryteria włączenia Pacjenta do programu obejmują:

1) wiek pacjenta powyżej 16 r. ż.;

2) orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym (albo w stopniu równorzędnym);

3) stan funkcjonalny świadczeniobiorcy (ICF) rokujący do poprawy samodzielności poprawy funkcjonowania w środowisku oraz aktywizacji społecznej.

Kryteria wyłączenia Pacjenta obejmują:

1) niespełniania warunków udziału w Programie;

2) brak medycznych wskazań do otrzymania świadczeń z zakresu programu, stwierdzonych na podstawie oceny funkcjonalnej świadczeniobiorcy (ICF);

3) świadczeniobiorcy korzystający ze świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej, w tym samym terminie, w tym i innych podmiotach leczniczych;

4) świadczeniobiorcy objęci świadczeniami w ramach innych zakresów świadczeń min. fizjoterapia ambulatoryjna, opieka długoterminowa, opieka koordynowana, opieka hospicyjna itd.;

5) świadczeniobiorcy w ostrej fazie choroby psychicznej lub uzależnienia.

6) ostrej fazy choroby psychicznej lub uzależnienia zaobserwowanej przez fizjoterapeutę podczas kwalifikacji lub udzielania świadczeń;

7) osiągnięcia celu terapeutycznego.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu nie wymaga skierowania

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjątek stanowią sytuacje określone w art. 4 ust. 4A ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty regulujące, że „Fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w ust. 4 pkt 2–4 może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z posiadanego tytułu zawodowego, wyłącznie na podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty posiadającego prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii”.

Organizacja udzielania świadczeń w Programie

Na wizycie kwalifikacyjnej fizjoterapeuta ustali dla każdego pacjenta plan fizjoterapii, określający ustalony z pacjentem cel fizjoterapii, a także zakres i optymalną intensywność świadczeń dla danego pacjenta służących realizacji założonego celu.

Świadczenia w Programie mieszczą się w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i obejmują:

1) wizyty fizjoterapeutyczne (w liczbie adekwatnej do potrzeb pacjenta, nie mniejszej jednak niż 2 wizyty – po jednej na początku i na końcu każdego cyklu) oraz

2) od 1 do 3 cykli terapeutycznych (liczbę cykli terapeutycznych dla danego pacjenta określa fizjoterapeuta zlecający/wykonujący zabiegi).

Cykl terapeutyczny obejmuje do 10 dni zabiegowych.

Jednemu pacjentowi przysługuje w Programie nie więcej niż 5 zabiegów dziennie, w tym co najmniej 3 zabiegi z zakresu kinezyterapii, przy czym nie więcej niż jedna kinezyterapia grupowa (w sytuacji udzielania takiego świadczenia u świadczeniodawcy).

W sytuacji wykonywania dziennie liczby zabiegów mniejszej niż 5, udział zabiegów z zakresu kinezyterapii nie może być mniejszy niż 60% wykonywanych zabiegów.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego liczba cykli terapeutycznych może zostać zwiększona decyzją fizjoterapeuty zlecającego/wykonującego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – maksymalnie o kolejne 2 cykle.

W ramach Programu prowadzi się także:

1) edukację pacjenta w zakresie samoopieki i sposobu wykonywania czynności dnia codziennego oraz czynności zawodowych w sposób uwzględniający posiadane zaburzenia;

2) naukę ćwiczeń do wykonywania przez pacjenta w domu samodzielnie lub przy wsparciu opiekunów / członków rodziny;

3) edukację w zakresie doboru i nauki korzystania z wyrobów medycznych (przedmiotów ortopedycznych).

Miejsce realizacji Programu:

SPZOZ w Parczewie, Dział Fizjoterapii, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczewie

poniedziałek 7:00 – 14:35, wtorek 10:25 – 18:00, środa 7:00 – 14:35, czwartek 10:25 – 18:00, piątek 7:00 – 14:35

Zapisy do Programu: tel. 83 355 21 78 lub 83 355 21 94 (w godzinach 7:00 – 14:35)