Parczew, dn. 04.11.2022 r.

SPZOZ.I.MO.012.01.2022

OGŁOSZENIE

O WYDANIU NIEARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W związku z art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie informuje, że zostanie przeprowadzone niszczenie:

- historii chorób pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala w latach 1999 i 2001,

- zdjęć rentgenowskich (ambulatoryjnych) z roku 2011,

- wyników badań histopatologicznych (ambulatoryjnych) z roku 2001.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wydawanie historii chorób odbywać się będzie na wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie, pokój nr 13 do dnia 05.12.2021 r.

Informacje na temat wydawania powyższej dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem telefonu: 83 355 21 83, w godzinach 7:25 – 15:00