LOGO Program regionalny Unia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowj VIII: Infrastruktura społeczna,
Działania 8.3: Ochrona zdrowia,
Typ projektu:
Ochrona zdrowia - projekty realizowane przez szpitale - dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ RPO WL (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013)

Nr projektu 24/09-WND-RPLU.08.03.00-06-080/09
Umowa o dofinansowanie nr 24/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-080/09-00-0494 z dnia 2011-02-22

Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość 5 324 418,22 zł brutto

Kwota dofinansowania ze środków UE:

4 453 904,36 zł brutto

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Zadanie nr 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej
Zadanie nr 2 –
Roboty budowlane w tym dokumentacja dotycząca robót budowlanych

a) Modernizacja bloku operacyjnego,

b) Modernizacja oddziału dziecięcego:

c) Modernizacja oddziału internistyczno – kardiologicznego;

d) Modernizacja oddziału położnictwa z neonatologią oraz ginekologicznego (bez mocowania grzejników);

e) Modernizacja oddziału chirurgiczno – urazowego;

f) Modernizacja oddziału geriatrycznego z uwzględnieniem instalacji tlenu medycznego;

g) Modernizacja oddziału psychiatrycznego;

h) Modernizacja kuchni;

i) Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego do mycia i dezynfekcji środków transportu;

j) Instalacja wentylacji w budynku głównym Szpitala;

k) Instalacja wentylacji w pawilonie przewlekle chorych

Zadanie 3 - Remont budynku agregatu wraz z dostawą i instalacją agregatu prądotwórczego
Zadanie 4 -
dostawa wraz z instalacją sterylizatorów przelotowych parowych (2 szt.)

Zadanie 5 - dostawa wraz z instalacją myjni – dezynfektora do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego (1 szt.)
Zadanie 6 - dostawa wraz z instalacją myjni – dezynfektora do mycia wózków i środków transportowych
(1 szt.)
Zadanie 7 - dostawa wózków transportowych
(4 szt.)