Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie   wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!  Czytaj więcej...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eportal EPORTAL

fb3

SOR SP ZOZ Parczew

film

Zapraszamy do obejrzenia
filmu promocyjnego szpitala

Wirtualny Spacer

PORODOWKA

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę

po Bloku Porodowym naszego szpitala

Wyniki badań

 

ALABlogo 

Polisomnografia

spiochOd 01.11.2015r.
w O. Intern. - Kardiologicznym wykonywane są badania polisomnograficzne.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Krótka informacja o Inauguracji "Nursing Now” Polska

film nursing now

Praktyki, staże, szkolenia

pr3

korupcja szkodzi zdrowiu
iod2
 • 11.jpg
 • 22.jpg
 • 33.jpg
 • 44.jpg
 • 55.JPG
 • 66.jpg

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ogłasza konkurs na stanowiska:

1/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgiczno-Urazowego,

2/ Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

3/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego,

4/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Samodzielnego   Publicznego   Zakładu   Opieki   Zdrowotnej   w   Parczewie.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

O stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu położnej (w zależności od oddziału, którego konkurs dotyczy) oraz alternatywnie:

 1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo i 1 rok pracy w szpitalu;
 2. tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i 1 rok pracy w szpitalu;
 3. licencjat pielęgniarstwa/położnictwai tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu;
 4. licencjat pielęgniarstwa/położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu;
 5. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu;
 6. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze                      w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 poz. 393 ze zm.) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;
 3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 6. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być poświadczone za zgodność
  z oryginałem,
  (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów               do wglądu);
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Oferty z dokumentami, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają                      w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału ……………………”

osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie;

lub pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać                            w sekretariacie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 50 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

logo unia3

EFS PL lubelskie kolor2

logo unijne 2018 EFRR

 • CSQ_ECO_ISO_14001m.jpg
 • LOGO-Akredytacja.jpg
 • LOGO-IqNet9001.jpg
 • LOGO-Rzetelni-w-ochronie-zdrowia.jpg
 • LOGO-Szpital-bez-bolu.jpg
 • LOGO-Szpital-przyjazny-dziecku.jpg
 • logoLBP.png
 • LOGO_HSAS_18001.jpg
 • logo_ZadowolonyPacjent.png