Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie   wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!  Czytaj więcej...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eportal EPORTAL

fb3

SOR SP ZOZ Parczew

film

Zapraszamy do obejrzenia
filmu promocyjnego szpitala

Wirtualny Spacer

PORODOWKA

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę

po Bloku Porodowym naszego szpitala

Polisomnografia

spioch

 Od 01.11.2015r.

w O. Intern.-Kardiologicznym wykonywane są badania polisomnograficzne.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Wyniki badań

 

ALABlogo 

Praktyki, staże, szkolenia

pr3

korupcja szkodzi zdrowiu
iod
 • 11.jpg
 • 22.jpg
 • 33.jpg
 • 44.jpg
 • 55.JPG
 • 66.jpg

Protokół z posiedzenia w sprawie reaktywacji FundacjiPomocy 
Na Rzecz Szpitala w Parczewie ,, Samarytanin”                                      
w dniu  17.07.2008r.
Lista obecności w załączeniu
Porządek spotkania:
1. Otwarcie i powitanie zebranych
2. Omówienie historii powstania i dotychczasowej działalności Fundacji.
3. Dyskusja w sprawie reaktywacji działalności Fundacji Samarytanin.
4. Wybór nowych władz Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji.
5. Zakończenie spotkania.
Ad 1.
Posiedzenie otworzył Dyrektor SPZOZ w Parczewie J. Hordejuk, witając wszystkich zebranych. Następnie glos zabrał przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Samarytanin A. Czarnacki, który powitał i przedstawił gości.
Ad 2.
Pan A. Czarnacki omówił historię powstania oraz dotychczasową działalność Fundacji. Przedstawił skład Rady Nadzorczej i Zarządu Fundacji Samarytanin.
Kontynuując wspomniał , iż Fundacja od 4 lat nie prowadzi żadnej  działalności statutowej. Pismo wyjaśniające przyczyny tego stanu rzeczy zostało wysłane do władz Starostwa Powiatowego i   Ministerstwa Zdrowia. W dalszej kolejności pokrótce zapoznał zebranych z celami statutowymi Fundacji i ich realizacją. Poinformował, że już dwukrotnie zwoływano posiedzenie w sprawie co do dalszej działalności  Fundacji, jednak brak kworum uniemożliwiło podjęcie stosownych decyzji.
Ad 3.
W dalszej części spotkania wywiązała się dyskusja na temat reaktywacji dzialalniści Fundacji Samarytanin. Glos zabrał Dyrektor SPZOZ J. Hordejuk, który stwierdził , że prężna działalność fundacji jest potrzebna zarówno szpitalowi jak i Starostwu Powiatowemu, jako organowi założycielskiemu zakładu. Zwrócił uwagę na fakt, iż szkoda by było zlikwidować już istniejąca fundację w założenie i  pracę, której zaangażowało się tak wiele osób. Chciałbym  dodał , aby Fundacja Samarytanin otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Pozwoliłoby to, na pozyskiwanie 1% podatku od dochodów osób, które zechcą finansowo wesprzeć działalność fundacji. Na spotkanie zaprosiłem pracowników Pododdziału Odwykowego, gdyż uważam, że można rozszerzyć cele statutowe organizacji na rzecz osób uzależnionych. Pan Dyrektor jest zainteresowany, aby Fundacja działała prężnie , deklarując jednocześnie ze swej strony daleko idącą pomoc.
A. Czarnacki poinformował zebranych, iż na dzisiejsze spotkanie zaproszeni zostali Starosta i w-ce Starosta Powiatu, którzy jednak z ważnych przyczyn nie mogli przybyć. W następnej kolejności glos zabrała T. Szpilewicz - czlonek Zarządu Fundacji Samarytanin. Podkreśliła, że należy dać szansę dalszej działalności fundacji, a szczególnie uaktywnić pracę w niej młodym ludziom. Wcześniej nie było możliwości i odpowiednich instrumentów umożliwiających pozyskanie na rzecz SPZOZ sprzętu medycznego oraz środków finansowych. Zaproponowała , aby nie likwidować działalności fundacji, a z grona zebranych osób wybrać nowe władze. Nadmieniła też, że istnieje konieczność dokonania zmian zapisów w Statucie Fundacji , rozszerzając tym samym możliwości działania organizacji.  Zwróciła uwagę, aby osoba , która będzie wybrana na stanowisko przewodniczącego zarządu mieszkała w Parczewie i chciała aktywnie poświęcić się społecznej pracy na rzecz Fundacji Samarytanin. Ze swej strony zadeklarowała pomoc i wsparcie  służę swoim doświadczeniem i wiedzą dodała. W związku z tym zaproponowała na stanowisko przewodniczącego Zarządu Pana M. Naumiuka. Z kolei w/w nie wyraził zgody, podając przyczyny swojej decyzji. W dalszej części spotkania glos zabrał J. Styczyński.  Stwierdził, iż stanowisko przewodniczącego, winna piastować osoba, będąca pracownikiem SPZOZ. Ma ona możliwość śledzenia działalności i pracy szpitala oraz zapoznania się z bieżącymi problemami zakładu. Podkreślił jednocześnie, że organizacje pozarządowe, będą miały w przyszłości duże znaczenie w finansowaniu szpitali. Prowadzący   A.Czarnacki zadeklarował w imieniu kierownika PUP w Parczewie skierowanie stażysty do pomocy w prowadzeniu Fundacji.
Dyrektor J. Hordejuk wyjaśnił, kto wg Statutu może pełnić funkcję przewodniczącego. Kontynuując wyjaśnił, że dyrekcja zakładu, często zwraca się o pomoc i wsparcie do poszczególnych wójtów gmin. Poinformował też, że prośby kierowane do lokalnej społeczności, nigdy nie pozostawały bez odzewu. Otrzymaliśmy wsparcie w postaci zakupionego sprzętu medycznego oraz produktów rolnych , które dostarczane są przez cały rok. Dodał, iż jest to działanie prowadzone poza fundacją.
Pan J. Borowicz zabierając glos, zaproponował na stanowisko przewodniczącego M. Gadomską - z-ca Dyrektora ds. Zarządzania i Marketingu SPZOZ w Parczewie. Pani M. Gadomska nie wyraziła  jednak zgody na objęcie stanowiska, motywując to tym, iż jest już prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionalnego. Zadeklarowała chęć udziału w pracach Fundacji jako jej członek. Dodała także, że zakład korzysta z różnej formy pomocy organizowanej przez wójtów gmin. Pani D. Pula zwróciła się z zapytaniem czy w/w stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i czy działa na rzecz szpitala? Pani M. Gadomska w odpowiedzi na pytanie wyczerpująco omówiła działalność Stowarzyszenia.
A. Czarnacki wystąpił z wnioskiem aby w skład Zarządu weszli obecni na spotkaniu przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych i pracownicy Pododdziału Odwykowego.
Pani T. Szpilewicz wysunęło kandydaturę D.Pula na stanowisko przewodniczącego Fundacji. Natomiast Pani Pula zaproponowała J. Najsa. Ten jednak odmówił uzasadniając swoją decyzję.
J. Hordejuk zaproponował  powołanie A. Czarnackiego na funkcję przewodniczącego. W dalszej części spotkania glos zabrał przewodniczący ZZPiP T. Zdunek. W swej wypowiedzi podkreślił , że stanowisko przewodniczącego Zarządu powinna piastować osoba, która posiada doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych i się na tym zna.
Pani T. Szpilewicz ponownie zaproponowała kandydaturę D. Pula.  
Ad 4.
Prowadzący posiedzenie A. Czarnacki ogłosił przeprowadzenie głosowania . Wzięło w nim udział 7 uprawnionych członków Rady Nadzorczej. W wyniku przeprowadzonych wyborów jednogłośnie wybrano Zarząd Fundacji Samarytanin:
Danuta Pula – przewodnicząca 
Maria Gadomska- w-ce przewodnicząca
Andrzej Lecyk – członek
Tadeusz Zdunek – członek
Następnie A. Czarnacki złożył rezygnację ze stanowiska przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji Samarytanin. W wyniku przeprowadzonego głosowania , w którym wzięło udział 7 uprawnionych , przy 1 glosie wstrzymującym się, wybrano Wiesława Rudko.
Jednocześnie w jednomyślnym głosowaniu wszystkich uprawnionych , na członka Rady Nadzorczej powołano ks. Andrzeja Biernata.
Imienna lista członków Fundacji oraz sklad Zarządu i Rady Nadzorczej w załączeniu.
W związku z wyborem nowych władz Dyrektor SPZOZ J. Hordejuk złożył wszystkim wybranym gratulacje, deklarując  pomoc w ich pracy.
Następnie glos zabrała D. Pula, dziękując za zaufanie jakim ją obdarzono. Jednocześnie poprosiła o pomoc i wsparcie . Ze swej strony obiecuje dołożyć wszelkich starań, aby działalność Fundacji przynosiła wymierne korzyści dla szpitala.
Przewodnicząca D. Pula wystąpiła z wnioskiem aby ustalić termin spotkania członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ustalono datę 21.08.2008r. godz. 10.00
Ad 5.
Pan A.Czarnacki zamykając posiedzenie, podziękował wszystkim za przybycie i uczestnictwo.
 
Zakończenie spotkania.
 
Przewodniczący                                                                                          Protokółowała
                                                                                                          Małgorzata Ramian
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo unia3

EFS PL lubelskie kolor2

logo unijne 2018 EFRR

 • CSQ_ECO_ISO_14001m.jpg
 • LOGO-Akredytacja.jpg
 • LOGO-IqNet9001.jpg
 • LOGO-Rzetelni-w-ochronie-zdrowia.jpg
 • LOGO-Szpital-bez-bolu.jpg
 • LOGO-Szpital-przyjazny-dziecku.jpg
 • logoLBP.png
 • LOGO_HSAS_18001.jpg
 • logo_ZadowolonyPacjent.png