W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników SPZOZ w Parczewie zachęcamy do korzystania z możliwości udostępniania dokumentacji medycznej drogą pocztową lub elektroniczną.

Jeżeli nie jest możliwe odłożenie uzyskania dokumentacji medycznej na późniejszy termin to w celu uzyskania dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego może złożyć „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” ( dostępny na stronie internetowej SPZOZ w Parczewie: https://www.spzozparczew.pl/dla-pacjenta/zasady-udostepniania-dokumentacji-medycznej ), który należy przesłać:

1. drogą pocztową na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie ul. Kościelna 136 21-200 Parczewie

lub

2. drogą elektroniczną na jeden z adresów:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnioną dokumentację medyczną można: • otrzymać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na wskazany we wniosku adres pocztowy, • otrzymać za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail w formie zdigitalizowanej (skan).

Szczegóły można otrzymać pod numerem telefonu 83 355 21 83 w godzinach od 7:25 do 15:00 lub na stronie internetowej SPZOZ w Parczewie: https://www.spzozparczew.pl/dla-pacjenta/zasady-udostepniania-dokumentacji-medycznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ogłasza konkurs na stanowiska:

1/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgiczno-Urazowego,

2/ Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

3/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego,

4/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Samodzielnego   Publicznego   Zakładu   Opieki   Zdrowotnej   w   Parczewie.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

O stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu położnej (w zależności od oddziału, którego konkurs dotyczy) oraz alternatywnie:

 1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo i 1 rok pracy w szpitalu;
 2. tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i 1 rok pracy w szpitalu;
 3. licencjat pielęgniarstwa/położnictwai tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu;
 4. licencjat pielęgniarstwa/położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu;
 5. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu;
 6. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze                      w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 poz. 393 ze zm.) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;
 3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 6. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być poświadczone za zgodność
  z oryginałem,
  (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów               do wglądu);
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Oferty z dokumentami, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają                      w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału ……………………”

osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie;

lub pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać                            w sekretariacie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 50 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ogłasza konkurs na stanowiska:

1/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

2/ Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

3/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego,

4/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Leczenia Uzależnień,

5/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego,

6/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

O stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu oraz alternatywnie:

1. Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i 1 rok pracy w szpitalu;

2. Tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 1 rok pracy w szpitalu;

3. Licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu;

4. Licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu;

5. Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu;

6. Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 poz. 393) tj.:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;

3. Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;

4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

5. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

6. Kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów do wglądu);

7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Oferty z dokumentami, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……………………”

osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie;

lub pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

W związku z zaistniałą sytuacją w trybie pilnym poszukujemy ORDYNATORA Oddziału Dziecięcego oraz LEKARZY do pracy w oddziale.

Więcej informacji: tel. 83 355 21 02.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Lublinie zaprasza na
BEZPŁATNE BADANIE ZNAMION SKÓRY

Miejsce: Zespół Poradni Specjalistycznych SPZOZ w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew
Dnia 15 października 2019 roku, od godziny 8:00 do godziny 11:00

Zapraszamy do badania chętne osoby powyżej 18 r.ż., zamieszkałe w województwie lubelskim.

Liczba miejsc ograniczona!
Wymagana uprzednia rejestracja telefoniczna.

Rejestracji można dokonywać w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie pod nr. tel. 83 355 21 83
(w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:00)

znamionaWOMP2019 09