ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ DLA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ SKIEROWANIA

"Kontynuacja programu „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” w roku 2021"

Informujemy, że od dnia 15 grudnia 2020 r. SPZOZ w Parczewie będzie realizować świadczenia z rodzaju rehabilitacji leczniczej w ramach programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”.

Program ma na celu wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych powyżej 16. roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

albo orzeczenie równoważne do tych dwóch stopni (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.)), którym świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej mogą pozwolić na jak najpełniejszy powrót do aktywności społecznej i życie w jak najmniejszym stopniu ograniczone barierami.

Program będzie realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji prowadzonej w ramach programu, poza czas określony w tym programie może nastąpić za pisemną zgodą dyrektora oddziału Funduszu, na wniosek fizjoterapeuty prowadzącego rehabilitację.

Kwalifikacja pacjenta do Programu

Warunkiem zakwalifikowania się do korzystania ze świadczeń w Programie jest posiadanie

orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym bądź orzeczenia

równoważnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

Kwalifikacja wstępna będzie polegała na weryfikacji posiadania przez pacjenta ww. orzeczenia o niepełnosprawności.

Dalsza kwalifikacja pacjenta do Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567) – zatem możliwe jest przeprowadzenie przez fizjoterapeutę m.in.: diagnostyki funkcjonalnej pacjenta oraz kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizjoterapii.

Kryteria włączenia Pacjenta do programu obejmują:

1) wiek pacjenta powyżej 16 r. ż.;

2) orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym (albo w stopniu równorzędnym);

3) stan funkcjonalny świadczeniobiorcy (ICF) rokujący do poprawy samodzielności poprawy funkcjonowania w środowisku oraz aktywizacji społecznej.

Kryteria wyłączenia Pacjenta obejmują:

1) niespełniania warunków udziału w Programie;

2) brak medycznych wskazań do otrzymania świadczeń z zakresu programu, stwierdzonych na podstawie oceny funkcjonalnej świadczeniobiorcy (ICF);

3) świadczeniobiorcy korzystający ze świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej, w tym samym terminie, w tym i innych podmiotach leczniczych;

4) świadczeniobiorcy objęci świadczeniami w ramach innych zakresów świadczeń min. fizjoterapia ambulatoryjna, opieka długoterminowa, opieka koordynowana, opieka hospicyjna itd.;

5) świadczeniobiorcy w ostrej fazie choroby psychicznej lub uzależnienia.

6) ostrej fazy choroby psychicznej lub uzależnienia zaobserwowanej przez fizjoterapeutę podczas kwalifikacji lub udzielania świadczeń;

7) osiągnięcia celu terapeutycznego.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu nie wymaga skierowania

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjątek stanowią sytuacje określone w art. 4 ust. 4A ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty regulujące, że „Fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w ust. 4 pkt 2–4 może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z posiadanego tytułu zawodowego, wyłącznie na podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty posiadającego prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii”.

Organizacja udzielania świadczeń w Programie

Na wizycie kwalifikacyjnej fizjoterapeuta ustali dla każdego pacjenta plan fizjoterapii, określający ustalony z pacjentem cel fizjoterapii, a także zakres i optymalną intensywność świadczeń dla danego pacjenta służących realizacji założonego celu.

Świadczenia w Programie mieszczą się w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i obejmują:

1) wizyty fizjoterapeutyczne (w liczbie adekwatnej do potrzeb pacjenta, nie mniejszej jednak niż 2 wizyty – po jednej na początku i na końcu każdego cyklu) oraz

2) od 1 do 3 cykli terapeutycznych (liczbę cykli terapeutycznych dla danego pacjenta określa fizjoterapeuta zlecający/wykonujący zabiegi).

Cykl terapeutyczny obejmuje do 10 dni zabiegowych.

Jednemu pacjentowi przysługuje w Programie nie więcej niż 5 zabiegów dziennie, w tym co najmniej 3 zabiegi z zakresu kinezyterapii, przy czym nie więcej niż jedna kinezyterapia grupowa (w sytuacji udzielania takiego świadczenia u świadczeniodawcy).

W sytuacji wykonywania dziennie liczby zabiegów mniejszej niż 5, udział zabiegów z zakresu kinezyterapii nie może być mniejszy niż 60% wykonywanych zabiegów.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego liczba cykli terapeutycznych może zostać zwiększona decyzją fizjoterapeuty zlecającego/wykonującego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – maksymalnie o kolejne 2 cykle.

W ramach Programu prowadzi się także:

1) edukację pacjenta w zakresie samoopieki i sposobu wykonywania czynności dnia codziennego oraz czynności zawodowych w sposób uwzględniający posiadane zaburzenia;

2) naukę ćwiczeń do wykonywania przez pacjenta w domu samodzielnie lub przy wsparciu opiekunów / członków rodziny;

3) edukację w zakresie doboru i nauki korzystania z wyrobów medycznych (przedmiotów ortopedycznych).

Miejsce realizacji Programu:

SPZOZ w Parczewie, Dział Fizjoterapii, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczewie

poniedziałek 7:00 – 14:35, wtorek 10:25 – 18:00, środa 7:00 – 14:35, czwartek 10:25 – 18:00, piątek 7:00 – 14:35

Zapisy do Programu: tel. 83 355 21 78 lub 83 355 21 94 (w godzinach 7:00 – 14:35)

Uchwała nr 73/416/2021 Zarządu Powiatu z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie,
 
Uchwała nr 73/416/2021 pobierz
zał. 1  do uchw. 73.416.2021 ogłoszenie o konkursie     pobierz
zał. 2 do uchw. 73.416.2021 regulamin konkursu pobierz
Uchwała nr 74/419/2021 pobierz
 

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 od dnia 15.09.2020 r. przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie działa Punkt Pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Punkt Pobrań jest czynny codziennie od 8:00 do 11:00

W punkcie pobrań zostanie bezpłatnie pobrany materiał do badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 (wymaz z nosogardzieli) osobom, którym zostało zlecone to badanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 marca 2020 r. ze zm.

W celach organizacyjnych by zarezerwować termin badania w Punkcie Pobrań przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa pacjenci, którzy otrzymali zlecenia proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel.

574 335 814

Na badanie należy:

- zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL,

- przestrzegać zasad higieny, założyć maseczkę.

W punkcie, istnieje możliwość pobrania wymazu od pacjenta znajdującego się w samochodzie bez konieczności opuszczania przez niego pojazdu.

Po wykonaniu badania wynik będzie widoczny na Internetowym Koncie Pacjenta, a także informację o wyniku przekaże laboratorium.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie pilnie poszukuje pielęgniarki do pracy w Pracowni Endoskopowej

Miejsce wykonywania pracy:  Poradnia Endoskopowa SPZOZ w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew.

Wymagane wykształcenie i kwalifikacje:

W sprawie pytań, należy kontaktować się z:
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa tel. (83) 355-22-12;
Kierownikiem Dział Zatrudnienia i Płac,  tel. (83) 355-21-07.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie informuje, iż za zgodą Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Proktologicznej w okresie od 19 kwietnia do 18 lipca 2021 r. Powyższa sytuacja jest spowodowana trudnościami związanymi z zabezpieczeniem pracy Poradni Proktologicznej przez personel medyczny. Wszystkich pacjentów przepraszamy za zaistniałą sytuację. Jednocześnie informujemy, że SPZOZ w Parczewie prowadzi działania zmierzające do ponownego wznowienia pracy Poradni Proktologicznej.