Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie ul. Kościelna 136 21-200 Parczew zatrudni:

ASYSTENTA ZDROWIENIA
do współpracyw Centrum Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Parczewie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• Zapewnienie udzielania świadczeń w ww. komórce organizacyjnej.

OFERUJEMY SFINANSOWANIE KURSU SPECJALISTYCZNEGO ASYSTENTA ZDROWIENIA.

Wymagania niezbędne:

  • mieć doświadczenie własnego kryzysu psychicznego
  • przebyć terapię i wykonać pracę własną, polegającą m.in. na zrozumieniu swoich przeżyć (ich „przepracowaniu”)
  • mieć umiejętność mówienia o swoich doświadczeniach związanych z chorobą i procesem zdrowienia.


Atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, uzupełniona i podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko objęte postępowaniem rekrutacyjnym oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres Zakładu:

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotne w Parczewie
ul. Kościelna 136
21-200 Parczew

z dopiskiem „Kandydat na stanowisko: Asystent Zdrowienia
Kontakt telefoniczny: (83) 355 21 07

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie ul. Kościelna 136 21-200 Parczew zatrudni:

DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO z uprawnieniami serologicznymi

do współpracy w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Parczewie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych diagnosty laboratoryjnego w ww. komórce organizacyjnej.

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe.
  • Uprawnienia serologiczne.
  • Tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego.

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, uzupełniona i podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko objęte postępowaniem rekrutacyjnym oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres Zakładu:

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotne w Parczewie

ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

z dopiskiem „Kandydat na stanowisko: Diagnosta Laboratoryjny z uprawnieniami serologicznymi”

Kontakt telefoniczny: (83) 355 21 07

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z zawartym porozumieniem z ALAB laboratoria Sp. z o.o. informujemy, iż pacjenci, którzy posiadają skierowania z Poradni/Oddziałów SPZOZ w Parczewie na badania laboratoryjne, wystawione w roku 2022 do dnia 02.01.2023 r. (do laboratorium ALAB laboratoria Sp. z o.o.) powinni zrealizować skierowanie tylko i wyłącznie w Punkcie Pobrań Materiałów do Badań przy laboratorium szpitalnym SPZOZ w Parczewie (ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew).

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
ogłasza konkurs na stanowiska:

1/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego,
2/ Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego,

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikację określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151,
poz. 896 ze zm.).

O stanowisko może ubiegać się osoba posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
pielęgniarki orazalternatywnie:

1)tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu,
2)tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 1 rok pracy w szpitalu,

3)licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu,

4)licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu,

5)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa
lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu,

6)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy
w szpitalu.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonychw §12 rozporządzenia MinistraZdrowia
z dnia 6 lutego 2011r. w sprawie sposoby przeprowadzania konkursu na niektórestanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021poz.430):

1)podanie o przyjęcie na stanowiskoobjęte konkursem,
2)dokumenty stwierdzające kwalifikację zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,

3)dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4)opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5)inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek ikwalifikację zawodowe kandydata,

6)kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów
do wglądu),

7)oświadczeniekandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania
zawodu,zawieszeniaprawawykonywaniazawodulubzakazuzajmowaniaokreślonego
stanowiska,

8)oświadczenie,żekandydatwyrażazgodęnaprzetwarzaniedanychosobowychwcelu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z napisem:
Konkurs na stanowisko PielęgniarkaOddziałowa /PielęgniarzOddziałowy Oddziału........................... 
(wpisać odpowiednio)
należy składać osobiście w sekretariacieSP ZOZ w Parczewielub przesłać listem poleconym wterminie
do 30 dnia od daty opublikowania ogłoszenia (decyduje data doręczenia),do godz. 15.00 na adres:

SamodzielnyPubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres numer telefonu kontaktowego.
Dokumenty muszą być doręczone na ww. adres nie później niż w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do ich
złożenia. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacjęostanieprawnym,organizacyjnymiekonomicznympodmiotuleczniczegomożnauzyskać
w sekretariacie w Samodzielnym Publicznym ZakładzieOpieki Zdrowotnej w Parczewie w dni powszednie
w godzinach 7:25-15:00.

Przewidywanytermin rozpatrzeniazgłoszonych kandydatur50dniod daty opublikowania ogłoszenia
o konkursie, miejsce: SP ZOZ w Parczewie, ul.Kościelna 136sala konferencyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W dniu 21 grudnia o godzinie 13 w Naszym Szpitalu odbyło się uroczyste spotkanie Wigilijne z udziałem Dyrekcji SPZOZ, przedstawicielami Starostwa i Duchownymi z naszej parafii i pracownikami.