W związku rozstrzygnięciem konkursu ofert, organizowanego przez Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącego Profilaktycznych Programów Zdrowotnych informujemy, iż od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie będzie realizował Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Zadania Programu:

Wykonanie badania przesiewowego polegającego na realizacji pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauhina, w tym:

1) pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy;

2) usunięcie polipów wielkości do 15 mm;

3) poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów;

4) wykonywanie badań w znieczuleniu ogólnym u osób:

a) po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich, i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,

b) po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości,

c) które zgłaszają świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania;

5) ustalenie dalszych zaleceń dotyczących leczenia u osób poddanych badaniom przesiewowym.

Kryteria kwalifikacji do Programu (bez skierowania) - osoby w wieku:

1) 50-65 lat;

2) 40-49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Kryteria wyłączenia z Programu - osoby, u których:

1) występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego;

2) kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat.

Miejsce realizacji Programu:

Pracownia Endoskopowa SPZOZ w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew.

Tel. do informacji i rejestracji: 83 355 21 52 (7:30 – 15:00), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram Poradni w celu realizacji Programu:

Wtorek 18:00 - 19:00

Środa 16:00-17:00

Czwartek 18:00 - 19:00

Piątek 14:00-15:00

Sobota 16:00-19:00

Statystyki wskazują, że nowotwory jelita grubego i odbytu są trzecim najczęściej występującym na świecie nowotworem u mężczyzn i drugim u kobiet. Zachorowania występują około 2-krotnie częściej w populacji mężczyzn niż kobiet. Niestety zachorowalność na ten nowotwór powoli, ale systematycznie wzrasta.

Badanie przesiewowe (w tym kolonoskopia) stanowią zasadniczą metodę profilaktyki nowotworowej raka jelita grubego. Celem badań profilaktycznych jest wykrywanie i leczenie gruczolaków oraz wykrycie raka jelita grubego we wczesnych stadiach zaawansowania, gdy dostępne procedury chirurgiczne, jak i onkologiczne leczenie uzupełniające są w pełni skuteczne i dają duże prawdopodobieństwo pełnego wyleczenia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie ul. Kościelna 136 21-200 Parczew zatrudni:

LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PSYCHIATRII LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI

do współpracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespole Leczenia Środowiskowego w Lubartowie, Włodawie i Parczewie oraz w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień i Oddziale Dziennym Centrum Zdrowia Psychicznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zapewnienie udzielania świadczeń lekarskich w ww. komórkach organizacyjnych.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe medyczne.
Tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie psychiatrii

Czynne prawo wykonywania zawodu.

Atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, uzupełniona i podpisana klauzula
informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko objęte
postępowaniem rekrutacyjnym oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe) na adres mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres Zakładu:

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotne w Parczewie
ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

z dopiskiem „Kandydat na stanowisko: Lekarza specjalisty w dziedzinie (wpisać
odpowiednio)

Kontakt telefoniczny: (83) 355 21 07

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dokumenty związane z konkursem są dostępne na naszej stronie BIP w zakładce aktualnych konkursów. 

Link do konkursu: https://spzozparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&p1=szczegoly&p2=1807871

 

Parczew, dn. 04.11.2022 r.

SPZOZ.I.MO.012.01.2022

OGŁOSZENIE

O WYDANIU NIEARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W związku z art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie informuje, że zostanie przeprowadzone niszczenie:

- historii chorób pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala w latach 1999 i 2001,

- zdjęć rentgenowskich (ambulatoryjnych) z roku 2011,

- wyników badań histopatologicznych (ambulatoryjnych) z roku 2001.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wydawanie historii chorób odbywać się będzie na wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie, pokój nr 13 do dnia 05.12.2021 r.

Informacje na temat wydawania powyższej dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem telefonu: 83 355 21 83, w godzinach 7:25 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
ogłasza konkurs na stanowiska:

1/Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Leczenia Uzależnień,
2/ PielęgniarkiOddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Centrum Zdrowia Psychicznegoi Oddziału
Dziennego PsychiatrycznegoCentrum Zdrowia Psychicznego,

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikację określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151,
poz. 896 ze zm.).

O stanowisko może ubiegać się osoba posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
pielęgniarki orazalternatywnie:

1)tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu,
2)tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne
w zawodzie pielęgniarka i 1 rok pracy w szpitalu,

3)licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu,

4)licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu,

5)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa
lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu,

6)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy
w szpitalu.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonychw §12 rozporządzenia MinistraZdrowia
z dnia 6 lutego 2011r. w sprawie sposoby przeprowadzania konkursu na niektórestanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021poz.430):

1)podanie o przyjęcie na stanowiskoobjęte konkursem,
2)dokumenty stwierdzające kwalifikację zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,

3)dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4)opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5)inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek ikwalifikację zawodowe kandydata,

6)kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów
do wglądu),

7)oświadczeniekandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania
zawodu,zawieszeniaprawawykonywaniazawodulubzakazuzajmowaniaokreślonego
stanowiska,

8)oświadczenie,żekandydatwyrażazgodęnaprzetwarzaniedanychosobowychwcelu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z napisem:
Konkurs na stanowisko PielęgniarkaOddziałowa /PielęgniarzOddziałowy Oddziału........................... 
(wpisać odpowiednio)
należy składać osobiście w sekretariacieSP ZOZ w Parczewielub przesłać listem poleconym wterminie
do 30 dnia oddatyopublikowaniaogłoszenia(decyduje data doręczenia),do godz. 15.00 na adres:

SamodzielnyPubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

Nakoperciekandydatumieszczaswojeimięinazwiskoorazadresinumertelefonukontaktowego.
Dokumenty muszą być doręczone na ww. adres nie później niż w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do ich
złożenia. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacjęostanieprawnym,organizacyjnymiekonomicznympodmiotuleczniczegomożnauzyskać
w sekretariacie w Samodzielnym Publicznym ZakładzieOpieki Zdrowotnej w Parczewie w dni powszednie
w godzinach 7:25-15:00.

Przewidywanytermin rozpatrzeniazgłoszonych kandydatur50dniod daty opublikowania ogłoszenia
o konkursie, miejsce: SP ZOZ w Parczewie, ul.Kościelna 136sala konferencyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA