Deklaracja dostępności SPZOZ w Parczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SPZOZ w Parczewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W trakcie dostosowywania do obowiązujących standardów

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • niektóre załączone treści np. przetargowe nie zostały wytworzone przez publikującego (art. 3.2.4 Ustawy)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Orłowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 83 355 21 20

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Organ nadzorujący: Kamil Orłowski pracownik Działu IT
 • Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 83 355 21 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejść do budynku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie znajduje się przy ulicy Kościelnej 136, 21-200 Parczew.

Dostęp do placówki jest dostępny poprzez wjazd z chodnikiem zlokalizowany na ulicy Kościelnej 136.

Placówka jest podzielona na pięć jednostek:

 • Budynek Główny Szpitala

 • Budynek Przychodni Specjalistycznych

 • Budynek Apteki

 • Budynek Oddziałów Psychiatrycznego i CZP

 • Budynek CZP Dziennego Oddziału Psychiatrycznego i Poradni Zdrowia Psychicznego

Teren placówki jest monitorowany.

 

Budynek Główny Szpitala

Budynek Główny Szpitala jest zlokalizowany na wprost od miejsca wjazdu z ulicy Kościelnej 136. Budynek posiada 3 wejścia:

 • Wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 • Wejście do Pracowni Diagnostyki obrazowej /RTG, TK, USG/ oraz Pracowni Endoskopowej (Gastroskopia, Kolonoskopia)

Wejścia składają się z drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, pomiędzy którymi znajduje się przedsionek.

Pierwsze i drugie wejście do budynku znajduje się na lewym odcinku frontu budynku. Prowadzi do nich podjazd wraz z chodnikiem, dodatkowo przed drugim wejściem po prawej stronie znajduje się balustrada.

Budynek Przychodni Specjalistycznych

Budynek Przychodni Specjalistycznych jest zlokalizowany po prawej stronie Głównego Budynku Szpitala.

Budynek Przychodni posiada 2 wejścia dla pacjentów:

 • Wejście do Rejestracji Przychodni Specjalistycznych

 • Wejście do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki zdrowotnej

Przed Budynkiem Przychodni Specjalistycznych znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Pierwsze wejście do budynku jest poprzedzone podwójnym stopniem z balustradą zamontowaną na ścianie budynku i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Drugie wejście jest zlokalizowane za obszarem parkingowym w środkowej części budynku. Przed wejściem znajdują się schody wraz z balustradą oraz udogodnienie dla osób niepełnosprawnych w postaci rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich.

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 18.00.

W soboty, niedziele i święta oraz wszystkie dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni robocze od 18.00 do 8.00 dnia następnego świadczenia medyczne lekarskie pielęgniarskie udzielane są w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (w Poradni SPZ POZ, tzw. „Poradnia 2000”)

 

Budynek Apteki

Budynek Apteki jest zlokalizowany po prawej stronie wjazdu z ulicy Kościelnej 136 na teren placówki.

Budynek Apteki posiada pojedyncze wejście zlokalizowane od strony ulicy Kościelnej 136.

 

Budynek Oddziałów Psychiatrycznego i CZP

Budynek Oddziałów Psychiatrycznego i CZP jest zlokalizowany po lewej stronie od Głównego Budynku Szpitala.

Budynek Oddziałów Psychiatrycznego i CZP posiada pojedyncze wejście poprzedzone dwustopniowymi schodami z balustradą i podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Za budynkiem
znajduje się
lądowisko.

 

Budynek Dziennego Oddziału Centrum Zdrowia Psychicznego

Budynek Pododdziału Leczenia Uzależnień jest zlokalizowany za Budynkiem Głównym Szpitala.

Posiada pojedyncze wejście.

2. Opis dostępności korytarzy i wind

W Budynku Głównym Szpitala znajduje się klatka schodowa (w całej długości wyposażona w poręcz) oraz winda umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich poziomów budynku.

Korytarz w niskim parterze prowadzi do:

 • Oddziału Rehabilitacji

 • Hydroterapii

 • Kuchni

 • Stołówki

 • Kaplicy

 • przejścia łączącego Budynek Główny Szpitala z Budynkiem Przychodni Specjalistycznych

Korytarz na parterze prowadzi do:

 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Pracownie Diagnostyki obrazowej /RTG, TK, USG/

 • Pracownia Endoskopowa (Gastroskopia, Kolonoskopia)

 • Oddziału Rehabilitacji

Korytarz na pierwszym piętrze prowadzi do:

 • Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

 • Bloku porodowego z salą cięć

 • Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego (na okres pandemii Oddział Covidowy)

Korytarz na drugim piętrze prowadzi do:

 • Oddziału Dziecięcego

 • Oddziału Chirurgiczno - Urazowego

 • Blok Operacyjny

W Budynku Oddziałów Geriatrycznego i Psychiatrycznego znajduje się klatka schodowa oraz winda umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich poziomów budynku.

Korytarz w niskim parterze prowadzi do:

 • Oddziału Dziennej Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 • Pomieszczenia terapii uzależnień

Korytarz na parterze prowadzi do:

 • Oddziału Geriatrycznego

Korytarz na piętrze prowadzi do:

 • Oddziału Psychiatrycznego

W Budynku Przychodni Specjalistycznych znajduje się klatka schodowa oraz winda umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich poziomów budynku.

Korytarz na niskim parterze prowadzi do:

 • przejścia łączącego Budynek Przychodni Specjalistycznych z Budynkiem Głównym Szpitala

Korytarz na parterze prowadzi do:

 • Poradnie Specjalistyczne

Korytarz na pierwszym piętrze prowadzi do:

 • Dział Fizjoterapii i Oddział Rehabilitacji Dziennej

Korytarz na drugim piętrze prowadzi do:

 • Poradnie Specjalistyczne

 • Laboratorium

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona SPZOZ w Parczewie została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcj.

Ułatwienia na stronie SPZOZ w Parczewie

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • mapa strony

Zgodność ze standardami: standardami W3C:

 • HTML 4.01

 • WCAG 2.0 (minimum WAI-AA)

 • CSS 2.1

Strona SPZOZ w Parczewie publikuje informacje o zakresie swojej działaności w formie tekstu odczytywalnego maszynowo. Informacje te nie posiadają odpowiednika w formie nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz odpowiednika w formie tekstu ETR.

​​Skróty klawiszowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie,

 • Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,

 • Spacja – zaznaczenie checkboxu w formularzu,

 • pacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran,

 • Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony,

 • Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony,

 • Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony,

 • Home – przejście na górę strony,

 • End – przejście na dół strony.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,

 • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),

 • Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

​​Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę Responsive Web Design, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym.

Raport o dostępności podmiotu publicznego

 

SPZOZ w Parczewie prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 
Zgodnie z Art. 26. Ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych przysługuje:

    1. Pacjentowi, któremu udzielano świadczenia zdrowotne;
    2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
    3. Osobie upoważnionej przez pacjenta;
    4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
    • W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.    • W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne.

Zgodnie z Art. 26. Ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych przysługuje również organom i podmiotom wskazanym w ww. ustawie.
 
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

    1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
    2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
    3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
    4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
    5. na informatycznym nośniku danych.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez SPZOZ w Parczewie, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 
Udostępnianie dokumentacji medycznej w SPZOZ w Parczewie:
 
    1. W celu uzyskania dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” do:
    a) Działu Metodyczno-Organizacyjnego SPZOZ w Parczewie (Budynek Administracji SPZOZ w Parczewie, I piętro, pokój nr 13) – w przypadku dokumentacji medycznej oddziałów szpitalnych oraz innych komórek medycznych, które uprzednio złożyły dokumentację medyczną do zakładowej Składnicy Akt Dokumentacji Medycznej w celu jej przechowywania;
    b) Zespołu Poradni Specjalistycznych – w przypadku dokumentacji medycznej poradni specjalistycznych z zastrzeżeniem lit. a;
    c) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – w przypadku dokumentacji medycznej SOR z zastrzeżeniem lit. a;
    d) Pracowni diagnostycznych – w przypadku dokumentacji medycznej Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Endoskopowej, Pracowni USG z zastrzeżeniem lit. a;
    e) Ośrodka Rehabilitacji Dziennej – w przypadku dokumentacji medycznej tej komórki z zastrzeżeniem lit. a;

    • „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” można pobrać z niniejszej strony internetowej lub bezpośrednio w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym oraz w poszczególnych komórkach, które udostępniają dokumentację medyczną w SPZOZ w Parczewie.
    • Wnioski można składać w dni robocze w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym oraz w poszczególnych komórkach, które udostępniają dokumentację medyczną w SPZOZ w Parczewie, w godz. od 7:25 do 15:00 lub przesłać listem, pocztą tradycyjną.
    • Wnioski zeskanowane i zapisane w formacie cyfrowym uniemożliwiającym edytowanie można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jednak w tych sytuacjach w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy SPZOZ w Parczewie może zwrócić się do wnioskodawcy (np. telefonicznie) z żądaniem podania danych osobowych w szerszym zakresie lub informacji związanych z konkretnym epizodem leczniczym (które są w posiadaniu Szpitala).
    • Wnioski można również składać wykorzystując Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, ePUAP.

    2. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych przez pracownika upoważnionego przez Dyrektora SPZOZ w Parczewie do udostępniania dokumentacji medycznej.

    • Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnieni są pracownicy SPZOZ w Parczewie udostępniający dokumentację medyczną.

    3. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć dokument „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej”.

    • Upoważnienie można sporządzić własnoręcznie lub pobrać z niniejszej strony internetowej lub bezpośrednio w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym oraz w poszczególnych komórkach, które udostępniają dokumentację medyczną w SPZOZ w Parczewie.

    4. Planowy odbiór udostępnionej dokumentacji medycznej odbywa się w dni robocze w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym oraz w poszczególnych komórkach, które udostępniają dokumentację medyczną w SPZOZ w Parczewie, w godz. Od 7:00 do 14:35 lub od 7:25 do 15:00 (w zależności od godzin pracy danej komórki).
- w sytuacjach wyjątkowych (np. w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta) dokumentację medyczną udostępnia się niezwłocznie bez ograniczenia czasowego.

    5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej SPZOZ w Parczewie pobiera opłaty wg obowiązującego Cennika Usług Medycznych SPZOZ w Parczewie*, tj:

• jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 13,46 zł

• jedna strona kopii, wydruku, skanu dokumentacji medycznej – 0,47 zł

• na elektronicznym nośniku danych – 2,69 zł

*Cena obowiązuje od 01.03.2023 r. na podstawie Zarządzenia nr 8/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie z dnia 14.02.2023 r. zmieniającego zarządzenie nr 02/2017 z dnia 31.01.2017 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w sprawie wprowadzenia cennika na usługi medyczne. Cena za udostępnianie dokumentacji medycznej może ulec zmianie w kolejnych kwartałach na podstawie na podst. Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

    6. Opłaty, o której mowa powyżej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

    • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
    • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

    7. Udostępnioną dokumentację medyczną można:

    • odebrać osobiście lub poprzez przedstawiciela ustawowego albo osobę upoważnioną,
    • otrzymać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (za dostarczenie dokumentacji medycznej SPZOZ w Parczewie pobiera opłaty zgodnie z umową zawartą z operatorem pocztowym wg. obwiązującego w Zakładzie cennika),
    • otrzymać za pośrednictwem poczty elektronicznej – zdigitalizowaną dokumentację medyczną, spakowaną w formacie .zip i zabezpieczoną hasłem. Hasło uzyskuje się w dni robocze w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie, w godz. od 7:25 do 15:00 pod numerem telefonu: 83 355 21 83. Dokumentacja medyczna udostępniona w postaci odwzorowania cyfrowego (skanu) może być przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa) lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów (pod warunkiem potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy).

    8. Po udostępnieniu dokumentacji medycznej - pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona kwituje odbiór dokumentacji medycznej (w przypadku odbioru osobistego).

    9. Oryginalna dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami) może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta na wniosek.

    10. Informacja o dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia zostaje udostępniona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej SPZOZ w Parczewie.

Zespół ds. Etyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Informacje dla Pacjentów, Opiekunów, Rodzin oraz Personelu Szpitala

Udzielanie świadczeń zdrowotnych staje się w dzisiejszych czasach coraz większym wyzwaniem. Podczas tego procesu, poza stricte medycznymi czynnościami często dochodzi do sytuacji trudnych a nawet konfliktowych, kiedy osoby, których dana sytuacja dotyczy, tak po stronie pacjenta, jak i personelu, nie są pewne, jak postępować lub czego oczekiwać.

Z uwagi na silne emocje towarzyszące tego rodzaju sytuacjom, obydwu stronom trudno jest obiektywnie spojrzeć na sytuację i dostrzec wszystkie możliwe dostępne rozwiązania.

Nierzadko zdarza się, że pacjenci oraz członkowie jego rodziny czy opiekunowie postrzegają sytuację w sposób całkowicie odmienny, od tego, jak widzi ją personel Szpitala. Co więcej, zdarza się również, że nawet w obrębie tej samej rodziny dochodzi do różnicy zdań odnośnie decyzji, jakie jej członkowie muszą podjąć wobec bliskiej im osoby będącej pacjentem Szpitala.

Między innymi w takich właśnie sytuacjach pomocny może okazać się kontakt z Zespołem ds. Etyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Kto wchodzi w skład Zespołu ds. Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego i pozostałego personelu medycznego oraz niemedycznego. Skład Zespołu jest stały, określony Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Parczewie.

Zespół ds. Etyki SPZOZ w Parczewie tworzą:

1) Przewodniczący Zespołu Agnieszka Borowska

2) Członek Zespołu Jerzy Czarnacki

3. Członek Zespołu Tomasz Pyter

4. Członek Zespołu Adam Bzówka

5. Członek Zespołu Elżbieta Kwiatek

6. Doradca Etyczny Samanta Lamczyk

Jakie są zadania Zespołu ds. Etyki?

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy m.in.:

• Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki oraz przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

• Definiowanie problemów etycznych i określenie sposobu ich rozwiązywania, w szczególności w zakresie zagadnień początku i końca życia, transplantologii, badań klinicznych, eksperymentu medycznego, praw pacjentów.

• Współpraca z pełnomocnikiem Praw pacjenta.

• Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

• Doradztwo w zakresie etyki.

• Upowszechnianie Kodeksu etyki oraz kodeksów etycznych poszczególnych grup zawodowych.

• Promowanie zachowań i standardów etycznych pracowników i współpracowników Szpitala, w tym osób świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych.

• Promowanie i rozpowszechnianie znajomości praw pacjenta oraz monitorowanie ich przestrzegania.

• Rekomendowanie szkoleń z zakresu etyki i prawa.

• Zapewnienia lub prowadzenia szkoleń z zakresu etyki, bioetyki, odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego.

• Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia Kodeksu etyki oraz rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

personel → pacjent bądź jego rodzina,
opiekun, przełożony → pracownik,
pracownik → pracownik.

• Wyrażanie opinii w sprawach zgłoszonych nadużyć korupcyjnych lub naruszenia zasad określonych w Kodeksie etyki.

Do zadań Doradcy Etycznego należy m.in.:

• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nadużycia lub naruszenia zasad etycznych oraz ryzyka korupcyjnego a także dotyczących wystąpienia zdarzeń korupcyjnych.

• Informowanie pracowników, pacjentów oraz podmiotów współpracujących z SPZOZ w Parczewie o zasadach związanych z funkcjonowaniem Kodeksu Etyki i Procedury regulującej postępowanie w przypadku stwierdzenia nadużyć lub naruszenia zasad zawartych w Kodeksie Etyki Szpitala.

• Przedstawianie pracownikom i podmiotom współpracującym propozycji postępowań eliminujących ryzyko korupcyjne.

• Sygnalizowanie pracownikom Szpitala istotnych zmian w obowiązującym prawie w zakresie przeciwdziałania korupcji, etycznego postępowania pracowników ochrony zdrowia i innych spraw związanych z Kodeksem Etyki.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds. Etyki?

Kontakt z Zespołem ds. Etyki jest wskazany m.in. w sytuacjach, gdy;

• Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem natury etycznej w opiece nad pacjentem jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę, etc.

• Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.

• Dochodzi do nadużycia lub naruszenia zasad etycznych.

Do Zespołu ds. Etyki mogą być zgłaszane m.in. sprawy dotyczące:

• Naruszenia praw pacjenta i/lub jego opiekunów/rodziny.

• Podejrzenia zachowań o charakterze korupcyjnym.

• Trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces świadczenia usług zdrowotnych i/lub organizację pracy.

• Podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu.

Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób udoskonalić działalność Zespołu.

Dane kontaktowe:

• Przewodniczący Zespołu ds. Etyki, tel. 83 355 221 65, pawilon, parter, oddział psychiatryczny (w dni robocze 7:00 do 14:35)

• Doradca Etyczny, tel. 83 355 22 14, pawilon, piętro I, Centrum Zdrowia Psychicznego (w dni robocze 7:00 do 14:35)

• Zespół ds. Etyki SPZOZ w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew

• adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za źródło informacji o nadużyciu lub naruszeniu zasad etycznych uznaje się:

• Pisemne informacje zgłaszane (także drogą poczty elektronicznej) przez pracowników Szpitala, interesantów, pacjentów, opiekunów, członków rodzin, kontrahentów bądź instytucje.

• Informacje wynikające z przeprowadzanych kontroli/audytów.

• Artykuły prasowe bądź inne doniesienia medialne.

• Inne formy przyjęte przez Szpital (np. bezpośrednia rozmowa).

Czego można oczekiwać od Zespołu ds. Etyki po zgłoszeniu problemu?

• Zespół ds. Etyki wszczyna postępowanie wyjaśniające po uzyskaniu informacji (sygnałów) o naruszeniu zasad etycznych lub o podejrzeniu zachowań o charakterze korupcyjnym przez pracownika lub współpracownika szpitala.

• Zespół ds. Etyki jest zobowiązany umożliwić takiemu pracownikowi złożenie wyjaśnień.

• Zespół ds. Etyki wydaje opinię, czy i w jakim stopniu dopuszczono się nadużycia lub naruszono zasady ujęte w Kodeksie etyki.

• Zespół ds. Etyki wydaje pisemną opinię o oddaleniu skargi bądź o uznaniu jej za zasadną.

• W przypadku uznania skargi za zasadną Zespół ds. Etyki przekazuje niezwłocznie swoją opinię Dyrektorowi Szpitala.

• Dyrektor Szpitala prowadzi dalsze postępowanie na podstawie właściwych przepisów.

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 30 dni na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie sygnalizującej problem. W sytuacjach wyjątkowych sygnały mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak można zasygnalizować pojawienie się problemu związanego z naruszeniem zasad etycznych lub podejrzeniem zachowania o charakterze korupcyjnym przez pracownika lub współpracownika szpitala?

Sygnalizowanie problemów może odbywać się poprzez:

• Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Informacja pisemna złożona w Sekretariacie Szpitala (np. w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki) lub bezpośrednio u członków Zespołu.

• Osobista rozmowa z Doradcą Etycznym lub innymi członkami Zespołu

W celu sprawniejszego przepływu informacji, doszczegółowienia tematyki związanej z sygnalizowanym problemem zgłoszenie powinno zawierać:

• imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek

• dane kontaktowe (telefon kontaktowy oraz w przypadku prowadzenia korespondencji pisemnej adres korespondencyjny lub/i e-mail)

• status osoby zgłaszającej (np. pacjent, opiekun, członek rodziny, pracownik Szpitala, kontrahent, itp.)

• opis sygnalizowanego problemu

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Zespół ds. Etyki jest zobowiązany do zagwarantowania anonimowości osobom sygnalizującym problem (np. w przypadku ujawnienia nadużyć)

Przy przyjęciu do Szpitala prosimy pacjentów o zabranie ze sobą
1. kodu e-skierowania do Szpitala lub wydruk informacyjny e-skierowania, skierowania w formie papierowej.
2. dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy, legitymacji szkolnej – tylko w przypadku osób niepełnoletnich,
(Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej jest przedstawienie przez pacjenta swojego numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości dokumentem. Jeżeli Pacjent jest ubezpieczony, a jego uprawnienia nie zostaną potwierdzone w systemie eWUŚ - Pacjent podpisuje stosowne oświadczenie; dokument potwierdzający prawa do świadczeń można przedstawić w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia)
- W przypadku dziecka – należy zabrać Książeczkę Zdrowia Dziecka.
- w przypadku ciąży- karta przebiegu ciąży.
3. posiadanej dokumentacji medycznej na temat swojej choroby (karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu, wyniki badań, dokumenty z leczenia ambulatoryjnego, itp.),
4. oryginalnego wyniku badania grupy krwi, jeżeli pacjent taki posiada,

5. Dla wystawienia druku o niezdolności do pracy potrzebny będzie dodatkowo nr NIP pracodawcy.

6. LISTY AKTUALNIE PRZYJMOWANYCH LEKÓW i okazać lekarzowi w trakcie przyjmowania do oddziału. Lista powinna zawierać:
• nazwę leku / witamin / ziół / suplementów diety
• dawkę
• postać
• sposób przyjmowania (na stałe, doraźnie)
6. osobistych przyborów toaletowych (szczoteczka, pasta do zębów, grzebień, przybory do golenia, itp.), kapci, klapek pod prysznic, bielizny nocnej (piżama lub koszula nocna), bielizny osobistej, szlafroka, ręcznika, kubek ewentualnie szklankę, sztućce
7. w przypadku oddziału rehabilitacyjnego: lekkiego obuwia sportowego, lekkiego stroju sportowego (dres).

Co można jeszcze zabrać na oddział szpitalny
1. wodę mineralną niegazowaną,
2. środki higieny osobistej (podpaski, chusteczki higieniczne),
3. książki, czasopisma, itp.,
4. telefon komórkowy, ładowarka
UWAGA: Wszelkie wartościowe przedmioty, pieniądze, biżuterię należy zostawić w domu, ponieważ Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku.

Czego nie brać? Papierosy - całkowity zakaz palenia na terenie szpitala.

PAMIĘTAJ, zawsze poinformuj lekarza jeżeli:
• stosujesz antykoncepcję hormonalną lub jesteś w ciąży lub karmisz piersią
• po zażyciu leku wystąpiło złe samopoczucie, wysypka, omdlenie, duszność
• występują u Ciebie jakiekolwiek uczulenia

Przyjęcie i wypis ze szpitala.
1. Przyjęcia do szpitala realizuje Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oddział ten sprawuje również opiekę nad wszystkimi pacjentami przyjmowanymi do szpitala w stanach zagrożenia życia, z urazami, po wypadkach itp.
2. Wypisy pacjentów są realizowane w gabinetach lekarskich na poszczególnych oddziałach w godzinach ustalonych przez Koordynatorów oddziałów.

INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA
Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
1. Każdy pacjent jest informowany o prawach pacjenta z chwilą przyjęcia do oddziału, ponadto karta praw pacjenta jest dostępna w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń wewnątrz oddziału oraz w formie ulotki dostępnej w sali chorych,

2. Każdy pacjent z chwilą przyjęcia do szpitala na izbie przyjęć oraz w rejestracji do poradni specjalistycznych udziela pisemnego upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz wyraża zgodę na udzielanie informacji o stanie zdrowia innej osobie i wskazuje imiennie tą osobę, co poświadcza podpisem.

HOSPITALIZACJA

Dokładnych informacji na temat funkcjonowania danego oddziału udziela Państwu jego personel.
Informacje o stanie zdrowia Pacjenta udzielane są przez Koordynatora oddziału lub lekarza prowadzącego (popołudniu i w dni wolne od pracy — lekarz dyżurny), lub pielęgniarkę/położną, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej.
PRZECHOWYWANIE RZECZY — DEPOZYT
Pacjent na czas przebywania w szpitalu ma prawo do przechowywania odzieży oraz rzeczy wartościowych w depozycie szpitala. Do Depozytu Rzeczy Wartościowych składa się rzeczy za pośrednictwem personelu oddziału. Depozyt znajduje się w Kasie, czynnej w godzinach 8:00 do 14:30.
ODWIEDZINY PACJENTÓW - od codziennie w godzinach 8:00 do 20:00 (poza okresem pandemii)
W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii — odwiedziny dopuszczone tylko za zgodą Koordynatora lub lekarza dyżurnego.
Osoby odwiedzające powinny okrycia wierzchnie pozostawić w szatni (przy wejściu głównym).
Z uwagi na poszanowanie intymności i spokoju inny Pacjentów, u jednego Pacjenta jednocześnie mogą przebywać 2 osoby odwiedzające. Przy dziecku będącym pacjentem w procesie pielęgnacji może uczestniczyć jednoczasowo tylko 1 osoba.
Odwiedzający powinni zapoznać się z Regulaminem dla odwiedzających obowiązującym w szpitalu, znajdującym się na stronie internetowej szpitala oraz w oddziałach.

OBOWIĄZKI PACJENTA
Pacjent jest zobowiązany do stosowania się do Regulaminu dla pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ W Parczewie, dostępnego na stronie internetowej szpitala oraz w oddziałach. W szczególności Pacjent powinien:
• stosować się do wskazówek i zaleceń personelu medycznego,
• odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu,
• przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich,
• każdorazowo zgłaszać pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału,
• przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych,
• nie przynosić prywatnych odbiorników telewizyjnych,
• przestrzegać zakazu posiadania i używania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz palenia papierosów na terenie całego szpitala.

OPIEKA DUSZPASTERSKA
Szpital zapewnia Pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej.
Dla Pacjentów wyznania dominującego tj. rzymsko — katolickiego szpital zapewnia Kaplicę Szpitalną (niski parter), czynną całą dobę oraz zatrudnia Kapelana Szpitalnego (tel. 609803324). Każdy chory ma możliwość spowiedzi, przyjęcia komunii świętej i sakramentu namaszczenia chorych na wszystkich oddziałach.
Msza Święta: niedziela godz. 15

Pacjent w każdej chwili może wezwać duchownego swojego wyznania. Robi to osobiście, z pomocą najbliższych lub może poprosić o pomoc personel pielęgniarski. W szpitalu opracowano Wykaz wyznań oraz danych kontaktowych do porozumiewania się z duchownymi mniejszości wyznaniowych. Wykaz znajduje się w każdym oddziale szpitalnym na tablicy ogłoszeń.

USŁUGI DODATKOWE: Bankomat — parter przy wejściu głównym
Telewizja – automat płatny.

W oddziałach dostępne są anonimowe ankiety satysfakcji pacjenta. Wypełnione ankiety można wrzucać do skrzynek znajdujących się na oddziałach oraz na korytarzu I piętra szpitala.
W celu poprawy jakości świadczonych usług będzie nam bardzo miło, jeśli Państwo ocenią nasze usługi.

        Sprawozdania z działalności Fundacji Samarytanin za rok:

2021czytaj
2020czytaj
2019czytaj
2018czytaj
2017czytaj
2016czytaj
2015 z działalności
czytaj
 finansowe
czytaj
2014 z działalnościczytaj
 finansowe
czytaj
2013 z działalności
czytaj
 finansowe
czytaj
2012 z działalności
czytaj
 finansowe
czytaj
2011 z działalności
czytaj
 finansowe
czytaj
2010 z działalności
czytaj
 finansoweczytaj