Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych , Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/14/2018
2018.10.11                   Ogłoszenie o zamówieniupobierz
 Załączniki
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  pobierz
załącznik nr 1 - Oświadczenie wstępne
pobierz
załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
pobierz
załącznik nr 3 - Formularz cenowypobierz
załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO
pobierz
załącznik nr 5 - Wzór umowy
pobierz
załącznik nr 6 - Ośw. grupa kapitałowa
pobierz
załącznik nr 7 - Wykaz środków transportu
pobierz
2018.10.19 INFORMACJE ZAMAWIAJACEGO ZGODNIE Z ART 86 UST 5 PKT 1 3pobierz
2018.10.31                   Wybór ofertypobierz
2018.11.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamowieniapobierz