efrr logo

                Z przyjemnością informujemy, że nasz szpital uzyskał dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt:
Modernizacja budynku głównego SP ZOZ w Parczewie nr RPLU.13.01.00-06-0015/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

                Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych realizowanych w SPZOZ w Parczewie.

Projekt obejmuje modernizację istniejącego budynku głównego SPZOZ w Parczewie poprzez dobudowę skrzydła, w którym docelowo będą mieściły się oddział geriatrii, oddział rehabilitacji i zakład rehabilitacji. Nastąpi także zakup sprzętu medycznego.

           W celu zawarcia umowy na realizację projektu, ogłoszono dnia 02.01.2019 r. postępowanie przetargowe o nr referencyjnym SPZOZ.V.ZP-3522/1/2019 pn.: „Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział geriatrii, rehabilitacji i zakład rehabilitacji”.

          Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.01.2019 r. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

           1. F.H.U HANDBUD Wiesław Blicharski, ul. Czworobok 17, 22-200 Włodawa
           2. GAJOWNIK S.C. Gajownik Jerzy, Gajownik Adrian, ul. Prosta 3, 21-470 Krzywda

          Dnia 25.01.2019 r. postępowanie SPZOZ.V.ZP-3522/1/2019 zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2018 r poz. 1986 ze zm.).


          Ponowne ogłoszenie przetargu o nr referencyjnym SPZOZ.V.ZP-3522/4/2019 pn.: „Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział geriatrii, rehabilitacji i zakład rehabilitacji” nastąpiło dnia 28.01.2019 r.

          Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.02.2019 r. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

           1. F.H.U HANDBUD Wiesław Blicharski, ul. Czworobok 17, 22-200 Włodawa
           2. ERBUD OPERATIONS Sp. z o. o. 36-002 Jasionka 942

          W dniu 21.03.2019 r. dokonano odrzucenia oferty na podstawie artykułu 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych i unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2018 r poz. 1986 ze zm.).