efrr logo

                Z przyjemnością informujemy, że nasz Szpital uzyskał dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt:

 Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie

               nr RPLU.02.01.00-06-0017/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

 

               Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie platformy e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

                   Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 2 154 162,96 PLN, z czego 85% (1 824 765,53 PLN) zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny naszego szpitala wyniesie 15% (322 017,43 PLN).

 

               Dnia 14.08.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu pn. „Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie”.
               Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania:
                    Zadanie nr 1 - dostawa sprzętu,
                    Zadanie nr 2 – dostawa oprogramowania,
                    Zadanie nr 3 – dostawa systemu archiwizacji.

              Otwarcie przetargu przewidziane jest na dzień 19 września 2018 r.

W przetargu na Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie wpłynęły 3 oferty. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.09.2018 r.
W dniu 31.10.2018 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami:


1)    SIMPLE Technology Sp. z o.o., ul. Włościańska 15 lok. 26, 01-710 Warszawa – Zadanie nr 1 - dostawa sprzętu;
2)    COMPUGROUP Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do dysa 9, 20-149 Lublin - Zadanie nr 2 – dostawa oprogramowania;
3)    KONSORCJUM: ACTIONMED Sp. z o.o., ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno oraz MEDWAY Health Innovation & Service Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa - Zadanie nr 3 – dostawa systemu archiwizacji.