Ze względu na sytuację epidemiologiczną na terenie  kraju spowodowaną zachorowalnością w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 stwarzającym wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia publicznego a także w związku z prowadzeniem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie kształcenia praktycznego na podstawie zawartych umów z uczelniami oraz na podstawie Zarządzenia nr 43/2020 z dnia 23.06.2020 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w sprawie wykonywania testów na obecność SARS-CoV-2 u studentów kierunków medycznych informujemy, że w SPZOZ w Parczewie wprowadzono obowiązek wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 (metodą RT-PCR) u wszystkich studentów kierunków medycznych takich jak: medycyna, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz fizjoterapia, którzy na podstawie umowy / porozumienia z uczelnią zgłaszają się w celu odbywania kształcenia praktycznego z zajęć klinicznych w oddziałach Szpitala.

Studenci, o których mowa powyżej składając wniosek zgodnie z procedurą SPZOZ w Parczewie „Odbywanie Praktyk / Staży / Szkoleń w SPZOZ w Parczewie” dodatkowo wypełniają ankietę „Wstępna kwalifikacja pacjenta/rodzica/opiekuna” (w załączeniu), na której Dział Metodyczno-Organizacyjny dokonuje adnotacji „Student” (wraz z pieczęcią komórki oraz podpisem pracownika komórki).
Ww. studenci przynajmniej 3 dni robocze przed przystąpieniem do zajęć mają obowiązek zgłoszenia się wraz z ww. ankietą do Zespołu Poradni Specjalistycznych, gdzie są poddawani ww. badaniu. 
SPZOZ w Parczewie informuje telefonicznie studenta o jego wyniku.
Wynik negatywny umożliwia odbycie zajęć praktycznych.
Wynik nierozstrzygnięty uniemożliwia odbycie zajęć praktycznych do momentu uzyskania wyniku negatywnego (możliwe jest przesunięcie terminu zajęć).
Wynik pozytywny uniemożliwia odbycie praktyk, a dalsze postępowanie studenta następuje według ogólnych wytycznych przy stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Jeden egzemplarz wydruku wyniku otrzymuje student.

Procedura ZSZ oraz wniosek