Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie nie realizuje szczepień przeciw COVID-19 dla populacji. Szczepienia populacji prowadzone są zazwyczaj w Podstawowej Opiece Zdrowotnej („lekarze rodzinni”).
Lista ośrodków dla powiatu parczewskiego: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie informuje, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, został wyznaczony (jako tzw. szpital węzłowy) do przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla określonych grup osób ściśle wskazywanych przez Ministerstwo Zdrowia w aktualnych komunikatach, tj. m.in.

W ramach etapu "0":
1)    osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
a)    wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
b)    których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,
2)    osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę:
a)    wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
b)    których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,
3)    przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
4)    osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
5)    farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
6)    osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,

W ramach etapu "I":
1)    nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne,
2)    nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
3)    funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze

Sposób zgłaszania się poszczególnych grup osób na szczepienia do SPZOZ w Parczewie jest każdorazowo ustalany przez Ministerstwo Zdrowia.

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z formularzem Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (DO POBRANIA TUTAJ), który w dniu szczepienia będzie wypełniany przez każdą osobę.

O terminach szczepień będziemy Państwa informować.

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowychInformacja:
Bogumiła Paszkowska-Bloch, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: +48 533 709 254, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 14:35

Data i godzina publikacji: 15.03.2021 r., 12:32

 

 

------------------------------